Αιτήσεις κτηνοτρόφων ως 31 Γενάρη για τα ποιοτικά πριμ του Άρθρου 68

 

9B203F2B349765C1830101CF2E690E84


Οι κτηνοτρόφοι ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών και οι μετακινούμενοι σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, που υπέβαλλαν δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 καλούνται να καταθέσουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου την αίτησή τους προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση του άρθρου 68.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα ποιοτικά πριμ σε αιγοπρόβατα και βοοειδή για αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των κατά τόπους Ενώσεων και συνεταιρισμών, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι που έχουν αιτηθεί συμμετοχή στα Μέτρα Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68, που αφορά την πρόσθετη ενίσχυση σε αιγοπρόβατα και βοοειδή, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν και μια σειρά από δικαιολογητικά, τα οποία κατά περίπτωση έχουν ως εξής:

1. Τα δικαιολογητικά για τους αιγοπροβατοτρόφους

α) Μητρώο εκμετάλλευσης παλαιό και νέο ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή των ζώων και θεωρημένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Τα παλαιά μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με όλες τις μειώσεις των ιστορικών ζώων, ώστε να προκύπτει ο αριθμός των ιστορικών ζώων που υπάρχουν στην εκμετάλλευση την 31-12-2014.Τα νέα μητρώα θα αναγράφουν το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης, αναλυτικά δε θα αναγράφονται τα ηλεκτρονικά ενώτια των αιγοπροβάτων που γεννήθηκαν μετά την 31-12-2009 στο ΜΕΡΟΣ Ε΄ «καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό σήμανσης».

β) Άδειες μετακίνησης από και προς θερινό βοσκότοπο

γ) Υπεύθυνη δήλωση κατοχής ιστορικών ζώων (θα συμπληρώνεται επιτόπου με την κατάθεση των μητρώων στα γραφεία του Α.Σ.)

δ) Κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή) από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, με αναλυτική καταγραφή των αιγοπροβάτων που είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο αυτόχθονης φυλής ή στο παράρτημα αυτού την 31/12/2014.

 

2. Τα δικαιολογητικά για τους αγελαδοτρόφους

α) Όλα τα στοιχεία θα ληφθούν από την κτηνιατρική βάση δεδομένων. Μόνο για τις μοσχίδες αναπαραγωγής και εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ΚΒΔ, θα πρέπει να προσκομισθεί είτε γενεαλογικό πιστοποιητικό του πατέρα 1ης διασταύρωσης, είτε γενεαλογικό πιστοποιητικό της μητέρας 1ης διασταύρωσης, είτε σε περίπτωση τεχνητής σπερματέγχυσης το αποδεικτικό σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής.

β) Άδειες μετακίνησης από και προς θερινό βοσκότοπο.

 

agronews.gr