Απλοποίηση της ΚΑΠ και βιολογικά θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

 

hogan2


Με την απλοποίηση της ΚΑΠ και το νέο Κανονισμό σήμανσης των βιολογικών προϊόντων θα ασχοληθεί η σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που συνεδριάζει τη Δευτέρα (11 Μαΐου 2015), στις Βρυξέλλες. Οι υπουργοί θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης της Κομισιόν για σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, «η νέα κοινοτική νομοθεσία θα έχει σαν στόχο να αρθούν τα εμπόδια στη βιολογική παραγωγή και να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα». Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει επίσης να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η Προεδρία του Συμβουλίου πραγματοποίησε προσφάτως διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με την απλούστευση της ΚΑΠ, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

Τι είναι η απλούστευση

Η απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚAΠ) αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η ΕΕ έχει ως στόχο την απλούστευση και τη μείωση της ενωσιακής νομοθεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το πρώτο σχέδιο δράσης για την απλούστευση της ΚAΠ δημοσιεύθηκε το 2006. Έκτοτε, παρατηρείται μια συνεχής άσκηση απλούστευσης της ΚAΠ. Επιπλέον, σημειώθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις της ΚAΠ, με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται το 2013. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι η ΚAΠ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο γεωργικός τομέας. Η μεταρρύθμιση του 2013 αποτέλεσε μια συνολική μεταρρύθμιση επικεντρωμένη σε τρεις προτεραιότητες:

  • στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
  • στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
  • στην ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Ο νέος Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, έχει θέσει την απλοποίηση της ΚAΠ ως κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ για το 2015. Ειδικότερα, επιθυμεί να δοθεί έμφαση σε τομείς όπου η εφαρμογή των πολιτικών της ΚAΠ χρήζει βελτιώσεων.

Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις των κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία απλούστευσης.

Θέματα προς απλούστευση

Οι συζητήσεις σχετικά με την απλούστευση βρίσκονται σε εξέλιξη στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπος της ΕΕ, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν τις περιοχές οικολογικής εστίασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πτυχή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που είναι σε θέση να βελτιώσει τη ζωή των γεωργών. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 άλλοι κανονισμοί της Επιτροπής για τους οποίους εξετάζεται η δυνατότητα απλούστευσης.

Η Επιτροπή επεσήμανε τους εξής τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να απλουστευθούν οι κανόνες:

  • κάθε νέα ή τρέχουσα πρόταση πρέπει να συμβάλλει στον στόχο της απλοποίησης
  • οι κανονισμοί της Επιτροπής για την εφαρμογή της ΚΟΑ (Κοινή οργάνωση αγοράς) πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός τους
  • μετά το πρώτο έτος εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση των κανόνων που διέπουν τις περιοχές οικολογικής εστίασης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων
  • οι κανόνες που διέπουν τις γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί και απλοί.

Πολλά κράτη μέλη επεσήμαναν επίσης ότι ο οικολογικός προσανατολισμός της ΚΑΠ πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της διαδικασίας απλούστευσης.