Από Αύγουστο κάθε μήνας και 50άρικο για άδειες νερού

 

267F7FD6C2E15F2F3BAF22AF1821335B


Μηδενικό πρόστιµο για τους επόµενους τρείς µήνες, και 50 ευρώ ανά µήνα έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 προβλέπει η νέα τροποποιητική ΚΥΑ που αναµένεται να πάρει υπογραφές µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα, σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του Agronews από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Τσιρώνη.

Πρόστιμο 50 ευρώ μηνιαίως σε γεωτρήσεις χωρίς άδεια, κανονικά οι κυρώσεις το 2016

Σύµφωνα µε τη σύµβουλο του κ. Τσιρώνη, Βαρβάρα Λαλιώτου, µετά το πέρας του 2015 τα πρόστιµα θα πάρουν την µορφή που ορίζει το προηγούµενο ΦΕΚ (2878/Β’/2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.

∆ιαδικασία αίτησης
Απαιτείται από τον ενδιαφερόµενο η υποβολή φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή µορφή συνοδευόµενο από δύο αντίγραφα) που θα περιλαµβάνει τα εξής:
-Αίτηση – ∆ήλωση
-Χάρτη κτηµατολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος, ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρµογής, ή απόσπασµα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίµακα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: i. το σηµείο υδροληψίας µε συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84, ii.τα περιγράµµατα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σηµείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το Ο.Σ.∆.Ε..
-Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασµό νοµικού προσώπου/συλλογικού οργάνου, νόµιµη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόµιµης συστατικής πράξης του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.
-Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραµµένη στο Ο.Σ.∆.Ε., αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ο.Σ.∆.Ε. ή δεν είναι καταγεγραµµένα σε αυτό όλα τα τεµάχια που αρδεύονται από την συγκεκριµένη υδροληψία, Υπεύθυνη ∆ήλωση µε σχετικό κείµενο και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής.
-Εφόσον η υδροληψία βρίσκεται σε αγρόκτηµα Κοινότητας όπου λειτουργεί Τ.Ο.Ε.Β., βεβαίωση περί εξυπηρέτησης ή µη από τον Τ.Ο.Ε.Β.
-Στην περίπτωση που η υδροληψία χρησιµοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες, Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης Οµάδας.

Κυρώσεις µετά το 2016
Στους παραβάτες των διατάξεων της ΚΥΑ (2878/Β’/2014), επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο από το 2016 και µετά ως εξής:
α) Με πρόστιµο από 3.000 µέχρι 10.000 ευρώ τιµωρείται όποιος εκτελεί έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων χωρίς την προβλεπόµενη στην παρούσα απόφαση άδεια εκτέλεσης έργου.
β) Με πρόστιµο από 3.000 µέχρι 5.000 ευρώ τιµωρείται όποιος κάνει χρήση ύδατος χωρίς άδεια
γ) Με πρόστιµο από 1.000 µέχρι και 3.000 ευρώ τιµωρείται όποιος παραβαίνει τους όρους της άδειας.
δ) Με πρόστιµο από 1.000 µέχρι 2.000 Ευρώ για παράβαση υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

agronews.gr