Από το 2009 έως το 2014 το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 12,8%

 

farmer_portugal_0


Κατά τη διάρκεια της ύφεσης στην ελληνική οικονομία διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως προκύπτει από τη μεταβολή της αξίας των εισροών σε βασικές τιμές (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με την ανάλυση που έχει κάνει για λογαριασμό της Gaia Επιχειρείν, το μέλος του διοικητικού της συμβουλίου Γιάννης Τσιφόρος. Ο κ. Τσιφόρος προσθέτει ότι «κατά την περίοδο 2009-2013 η άνοδος του κόστους των εισροών στην γεωργική παραγωγή (ενδιάμεση ανάλωση) πλησιάζει, σε απόλυτο μέγεθος, το επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ (498,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,5% και πλέον.

Στη διετία 2013-2014 φαίνεται να περιορίζονται αισθητά οι δαπάνες των παραγωγών, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά 2,8% το 2014, σε συνέχεια εκείνης του 2013 (-1,6%). Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εισροών ως δυσμενής χαρακτηρίζεται η μεταβολή που αναφέρεται στο κόστος των ζωοτροφών, των οποίων η δαπάνη αυξήθηκε κατά 11,4% περίπου σε μια πενταετία, ανερχόμενη το 2013 στο ύψος των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορά που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση της τάξεως των 190 εκατ. ευρώ περίπου. Η δαπάνη αυτή, μετά τη σημαντική αύξησή της κατά το 2013 (6,7%) φαίνεται να περιορίζεται αισθητά το 2014 (-5,6%). Μεγαλύτερη ωστόσο ήταν η μεταβολή στο κόστος της ενέργειας, που αυξήθηκε στην πενταετία 2009-2013 κατά 44,2%, υπερβαίνοντας το 2014 το επίπεδο του 1,2 δισ. ευρώ, παρά τη σημαντική πτώση της κατά το 2013 (-11,3%) και κατά το 2014 (-3,6%). Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα, κατά μέσο όρο (2009-2013) οι δύο αυτές συνιστώσες εισροών καλύπτουν αθροιστικά το 54% της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης στη γεωργική παραγωγή.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής, με μικρές διακυμάνσεις (άνοδο κατά 3,2% μέχρι το 2012 και μείωση κατά 2,6% το 2013) παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο διάστημα της αναφερόμενης περιόδου, κυμαινόμενη, κατά μέσο όρο, στο επίπεδο των 10,5 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στο ίδιο διάστημα (2009-2013) σημαντική πτώση εμφανίζει η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (-7,7%), η οποία ωστόσο φαίνεται να εμφανίζει ανάκαμψη κατά το 2014 (2,1%). Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν οι ενισχύσεις, ενώ σημαντική αύξηση σημειώνουν οι φόροι επί της παραγωγής. Επισημαίνεται ότι στην πενταετία 2009-2013 οι φόροι από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 211% και πλέον, μεταβολή που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι προηγούμενες εξελίξεις και κυρίως η σημαντική άνοδος του κόστους παραγωγής και των φόρων είχαν ως συνέπεια το αγροτικό εισόδημα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής) να περιοριστεί το 2013, σε βασικές τιμές, στο ύψος των 6,12 δισ. ευρώ μαζί με τις επιδοτήσεις (2,7 δισ. ευρώ), παρουσιάζοντας, με βάση προσωρινές εκτιμήσεις, μικρότερη κάμψη το 2014 (-0,2%), μετά τη μείωση του 2013 (-2,1%). Σωρευτικά, στο διάστημα της πενταετίας 2009-2013 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, πτώση η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως των 922 εκατ. ευρώ περίπου.»

Εισροές στην Γεωργική Παραγωγή

Κατηγορίες εισροών 2012 2013 2014ε 2013/2012 2014ε/2013
Εκατομμύρια Ευρώ % μεταβολή
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό 308,7 288,7 285,8 -6,4 -1,0
Ενέργεια 1 429,8 1 267,7 1 221,1 -11,3 -3,6
Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά 274,3 276,3 263,9 0,7 -4,5
Προϊόντα φυτοπροστασίας 192,9 197,0 197,6 2,1 0,3
Κτηνιατρικές δαπάνες 79,0 70,8 68,3 -10,3 -3,5
Ζωοτροφές 1 717,7 1 832,8 1 730,2 6,7 -5,6
Συντήρηση υλικών 186,7 195,8 208,4 4,9 6,4
Συντήρηση κτηρίων 16,0 17,5 18,0 9,4 2,9
Γεωργικές υπηρεσίες 354,9 354,0 336,9 -0,3 -4,8
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 539,5 519,4 526,2 -3,7 1,3
Συνολική ενδιάμεση ανάλωση 5 326,2 5 242,3 5 097,2 -1,6 -2,8
Ανάλωση παγίου κεφαλαίου 1 482,9 1 389,6 1 371,9 -6,3 -1,3

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές). Επικαιροποίηση : Απρίλιος 2015.

Γεωργικό Εισόδημα

Αξίες σε βασικές τιμές 2012 2013 2014ε 2013/2012 2014ε/2013
Εκατομμύρια Ευρώ % μεταβολή
Εκροές γεωργικού «κλάδου»: 10 734,6 10 457,3 10 424,1 -2,6 -0,3
Αγροτική Παραγωγή 7 017,5 6 833,5 6 795,2 -2,6 -0,6
Κτηνοτροφική Παραγωγή: 2 709,1 2 614,7 2 609,9 -3,5 -0,2
Ζωικό κεφάλαιο 1 430,7 1 340,8 1 300,2 -6,3 -3,0
Ζωικά Προϊόντα        1 278,3 1 273,9 1 309,6 -3,8 -2,8
Γεωργικές Υπηρεσίες 354,9 354,0 336,9 -0,3 -4,8
Δευτερογενείς δραστηριότητες 653,1 655,1 682,1 0,3 4,1
- Ενδιάμεση ανάλωση 5 326,2 5 242,3 5 097,2 -1,6 -2,8
= Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές 5 408,4 5 215,0 5 326,9 -3,6 2,1
- Ανάλωση παγίου κεφαλαίου 1 482,9 1 389,6 1 371,9 -6,3 -1,3
- Φόροι παραγωγής 318,9 441,9 418,9 38,5 -5,2
+ Επιδοτήσεις 2 651,2 2 744,1 2 637,2 3,5 -3,9
= Εισόδημα συντελεστών παραγωγής 6 257,8 6 127,6 6 173,2 -2,1 0,7
Γεωργικό Εισόδημα* (Δείκτης Α, 2005=100) 112,8 107,3 112,0 -4,9 4,4

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές. Σταθερές τιμές για τον *Δείκτη A). Επικαιροποίηση : Απρίλιος 2015.  ε: Εκτίμηση

Αξία παραγόμενων προϊόντων (Μέσος όρος 2009-2013)

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία (αξίες σε σταθερές τιμές παραγωγού), Δεκέμβριος 2014, ε: Εκτίμηση

Ενδιάμεση Ανάλωση (Μέσος όρος 2009-2013)

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε σταθερές βασικές τιμές), Δεκέμβριος 2014

Εξέλιξη των εισροών εργασίας στη γεωργία

Πηγή: Eurostat, Δεκέμβριος 2014.

ε: Εκτίμηση

Εξέλιξη τιμών των γεωργικών εισροών και εκροών

Πηγή: Eurostat, Δεκέμβριος 2014.