Δάνεια σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς με επιτόκιο 7,1%

 

pireos_litoxoro


Ανεξάρτητα από το εάν έχει ενταχθεί κάποιος σε πρόγραμμα Νέων Αγροτών, μπορεί να κάνει αίτηση για δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς εφόσον πληρεί δύο βασικές προϋποθέσεις:

 • Ξεκινά τώρα την αγροτική του δραστηριότητα, δηλαδή είναι νέος ή νεοεισερχόμενος αγρότης και
 • Είναι 19 έως 50 ετών

Το «Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών» μπορεί να εκδοθεί για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο – κτηνοτροφικών κτισμάτων. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και, ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%. Η διάρκειά του φθάνει:

 • Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης
 • Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου

Η αποπληρωμή του γίνεται με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις, ενώ το ύψος χρηματοδότησης μπορεί να είναι από 5.000 έως 150.000 ευρώ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου.

Πριν την αίτηση ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να:

 • Έχει κύριο φορέα ασφάλισης τον Ο.Γ.Α. ή έχει υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ο.Γ.Α. και πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής.
 • Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Σήμερα είναι 7,10 (ΒΕΑ:7,10%) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για τους επαγγελματίες Αγρότες. Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Για τους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά καλλιεργήσιμης γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100% κατόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. Συγκεκριμένα η επιδότηση είναι 100% για τους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους λοιπών περιοχών.

Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Χρέωση εφάπαξ: 200 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται: έξοδα εκτίμησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα παράστασης και εγγραφής προσημείωσης, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας)Εξασφαλίσεις

 • A’ Προσημείωση Ακινήτου σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου, επί του/των αγροτεμαχίου/ων της επένδυσης ή επί ακινήτου/των, τα οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα βαρών
 • Σε περίπτωση εξασφάλισης μόνο μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται σύσταση ενεχύρου επί του αγοραζόμενου εξοπλισμού με νομότυπη επίδοσή του

Ασφαλίσεις

 • Σε περίπτωση προσημείωσης επί ακινήτου υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου για φωτιά και σεισμό, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, σε υφιστάμενο ομαδικό ασφαλιστήριο
 • Το κόστος ασφαλίστρων επιβαρύνει τον πελάτη και καταβάλλεται κάθε γενέθλια ημερομηνία του δανείου
 • Τέλος, αναλόγως των χρηματοδοτούμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να ζητηθεί ασφάλιση για τον Εξοπλισμό-Μηχανήματα

Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.

Βασικές σημειώσεις

Ο Νέος ή/και Νεοεισερχόμενος θα είναι υποχρεωμένος (συμβατική δέσμευση) να μείνει στο αγροτικό επάγγελμα τουλάχιστον μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.