Επιστολές της Κομισιόν επιταχύνουν το άνοιγμα των νέων προγραμμάτων

472F73DFB31A9816620C79FCB7AECC43


Επιταχύνει το άνοιγµα των προκηρύξεων στα αγροτικά προγράµµατα η Κοµισιόν, στέλνοντας επιστολές στις χώρες µε ώριµο φάκελο, προκειµένου να προβούν άµεσα τις προσκλήσεις, πριν την τελική έγκριση, µετά και τη µεταφορά όλων των περσινών αχρησιµοποίητων κονδυλίων που προέκυψαν από την αργοπορία έναρξης της νέας Προγραµµατικής Περιόδου, στο φετινό προϋπολογισµό.

Δίνεται άδεια σε χώρες µε έτοιµο φάκελο να προβούν στις προκηρύξεις πριν την επίσηµη έγκριση του φακέλου των νέων προγραμμάτων.
Όσον αφορά τα ελληνικά Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στις 3 Ιουνίου κλείνει ο κύκλος των προγραµµατισµένων διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από απόφαση (αριθµ. Πρωτ. 2290/15-5-2015) που υπογράφει ο προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΠΑΑ, Νικόλαος Μανέτας. Ως εκ τούτου δεν αποκλείεται, αν ζητηθεί, να υπάρξουν προσκλήσεις για ορισµένα µικρού προϋπολογισµού Υποµέτρων (όπως το πριµ για νέες µικρές επιχειρήσεις), ακόµα και µέσα στο καλοκαίρι. Πάντως το Μέτρο 4 που περιλαµβάνει τα Σχέδια Βελτίωσης και τη Μεταποίηση δεν αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή πριν το 2016.

Στα «δύο» η Μεταποίηση
Ειδικότερα για τη Μεταποίηση, ο τελικός σχεδιασµός περιλαµβάνει το διαχωρισµό του Υποµέτρου σε δύο µέρη, µε το πρώτο να αφορά την µεταποίηση σε τελικό αγροτικό προϊόν (πχ συσκευασία οπορωκηπευτικών, ξηραντήρια) µε τον προϋπολογισµό της επένδυσης να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ (αντί για 10 εκατ. ευρώ της περασµένης Προγραµµατικής Περιόδου), δίνοντας προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που έχουν συνάψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς (πχ συµβολαιακή).
Το δεύτερο µέρος θα επιδοτεί επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους περιλαµβάνει τη µεταποίηση σε µη γεωργικό τελικό προϊόν όπως είναι:
-Μονάδες παραγωγής, εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (λιπάσµατα, εδαφοβελτιωτικά, υποστρώµατα, ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών).
-Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής.
-Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
-Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
-Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης.
Η ένταση ενίσχυση για µεταποίηση σε γεωργικά προϊόντα, θα κυµαίνεται µεταξύ 40 έως 75% ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται ο δικαιούχος, ενώ για µη γεωργικά προϊόντα η ένταση θα είναι χαµηλότερη και θα κυµαίνεται µεταξύ 10-60%.

agronews.gr