Με εκποίηση περιουσίας θα καλύπτεται το κόστος εκκαθάρισης συνεταιρισμών

966F14A37747130E845DCA35DD275DB9


Από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Αγροτικού Συνεταιρισμού καλύπτεται πάντα το κόστος της εκκαθάρισης, διευκρίνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου στην βουλή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Μ. Κόνσολα.

Σχετικά με τις διώξεις των διοικήσεων των συνεταιρισμών, ο υπουργός σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα θέμα γενικότερο, στο οποίο έχω πολλές φορές αναφερθεί στη Βουλή».

Στην περίπτωση, μάλιστα που αδρανείς Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, η κάλυψη του κόστους εκκαθάρισης «είναι ένα θέμα που εξετάζεται», συμπλήρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τα άλλα και σε σχέση με την διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο, καθώς και τη λύση και εκκαθάριση των αδρανών Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί αρχές του 2018, ως εξής:

α) Σε συνεταιρισμούς, οι οποίοι για τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις ή έχουν διαγραφεί από το Μητρώο, η εποπτική αρχή στέλνει σχετικά ειδοποιητήρια και οι εν λόγω συνεταιρισμοί θα τεθούν σε λύση και εκκαθάριση με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ (άρθρο 26 παρ.1 ν. 4384/16).

β) Στους συνεταιρισμούς, που στους ισολογισμούς της χρήσης 2016 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους έχει καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, στέλνονται επίσης ειδοποιητήρια συμμόρφωσης στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του ν. 4384/16.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ 2 και 3 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), οι ΑΣ που δεν είχαν τροποποίηση τα καταστατικά τους μέχρι 26/4/2016 και δεν είχαν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί που είχαν καταχωριστεί στο μητρώο ως ανενεργοί, έπρεπε εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του ν. 4384/16 είτε να συγχωνευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, με άλλον υφιστάμενο, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ν.4015/2011, είτε να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.

Για τους συνεταιρισμούς αυτούς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έκανε αποδεκτό αίτημά τους και παρέτεινε μέχρι τις 31 9εκεμβρίου 2017, με το άρθρο 13 παρ 5 του ν.4492/2017 (Α΄156), τις παραπάνω προθεσμίες παρέχοντας μία δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας τους για να συγχωνευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, με άλλον υφιστάμενο ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένος και ενήμερος στο μητρώο του ν.4015/2011 ή να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης. Με τον ίδιο νόμο παρέτεινε τις προθεσμίες τροποποίησης των καταστατικών μέχρι 31/12/17.

Με το πέρας της προθεσμίας 31/12/17 και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 2 και 3 της αριθμ. 2062/132509/25-11-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών,

Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους» (Β’ 3938/7-12-2016), για όσους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, θα εκδοθεί διοικητική πράξη διαγραφής από το Μητρώο, με δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση και, στη συνέχεια, αίτηση για λύση και εκκαθάριση στο Ειρηνοδικείο της έδρας του κάθε ΑΣ από την εποπτική αρχή.

δ) Με τον ν.4492/17 παρ. 6, όσες ΚΕΣΕ/ΚΑΣΟ δεν μετατράπηκαν σε ΑΣ, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016, καθώς και οι ΕΑΣ του ν. 2810/2000 (Α΄61), που δεν μετατράπηκαν σε ΑΣ ή ΑΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), λύνονται και τίθενται σε εκκαθάριση με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας τους, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του άρθρου 18 του ν. 4384/2016 ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Όσον αφορά στην εξόφληση των συσσωρευμένων χρεών των υπό εκκαθάριση Αγροτικών Συνεταιρισμών, σημειώνεται ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27του ν. 4384/16.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης του βουλευτή έχει ως εξής:

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρ.: 78 3/10/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή αδράνειας»

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως ισχύει πλέον με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας, όμως, αρκετά κενά ως προς το πλαίσιο της εφαρμογής της εκκαθάρισης αλλά και των υποχρεώσεων τους.

Ιδιαίτερα στη Ρόδο, υπήρχαν 45 αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Από αυτούς, οι 13 τροποποίησαν το καταστατικό τους, αυτονομήθηκαν ή και συγχωνεύθηκαν.

Οι 6 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι 26 έχουν περιπέσει σε αδράνεια.

Με βάση τις διατάξεις των δύο προαναφερθέντων νόμων υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής για περιπτώσεις όπως:

α) Ο χρόνος και ο τρόπος εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν τροποποίησαν και εναρμόνισαν το καταστατικό λειτουργίας τους.

β) Τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή και αδράνειας, με δεδομένο ότι ακόμα και σε κατάσταση αδράνειας δημιουργήθηκαν χρέη αφού οι συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται ότι διέκοψαν τη λειτουργία τους.

γ) Το βαθμό εμπλοκής και τον καταλογισμό ευθυνών (αστικών κυρίως) των μελών των τελευταίων διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή αδράνειας.

δ) Το κόστος της διαδικασίας εκκαθάρισης και ο επιμερισμός του.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρίως, όμως, να δρομολογήσει λύσεις που θα στηρίζονται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο χωρίς να μετακυλήσει το κόστος σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν άμεση ευθύνη είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν ατασθαλίες δεν πρέπει να διερευνηθούν και να υπάρξει έλεγχος και καταλογισμός ευθυνών.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους σύμφωνα με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016; Υπάρχουν συνεταιρισμοί που δεν έχουν προβεί ως όφειλαν σε αρχαιρεσίες για εκλογή νέων Δ.Σ. και θα διαγραφούν από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

2. Τι θα συμβεί με τα συσσωρευμένα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση; Κάποιοι εξ αυτών συσσώρευσαν χρέη αν και βρίσκονταν σε αδράνεια. Με δεδομένο ότι δεν διαθέτουν όλοι ακίνητη περιουσία ή χρηματικά διαθέσιμα, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για τα χρέη;

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο διώξεων εις βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στα τελευταία διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε αδράνεια εδώ και χρόνια; Να σημειωθεί ότι κινδυνεύουν με δέσμευση της προσωπικής τους περιουσίας τα μέλη των Δ.Σ. αν και κατείχαν άμισθη θέση.

4. Ποιος θα καλύψει το κόστος της εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών, το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής ΝΔ Δωδεκανήσου

agrotypos.gr