Οι δώδεκα κωδικοί SOS του Ε1 για το αγροτικό εισόδημα

e1_2015-1_0


ον πλήρη οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 από όλους τους φορολογούμενους δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων, στον οποίο υπάρχει, όπως κάθε χρονιά, ειδική κατηγορία για τη δήλωση των γεωργικών εισοδημάτων. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής 12 κωδικοί:

Kωδικοί 461-462

Μεταφέρεται το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας από το έντυπο E3 του οποίου η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για το φορολογικό έτος 2014.

Κωδικοί 463-464

Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα στην αλλοδαπή

Κωδικού 465-466

Aφορά στη ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική – αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί ο διαφορετικός φορολογικός συντελεστής ανάλογα με τη δραστηριότητα έχει εφαρμογή και στις διαδικασίες μεταφοράς τη ζημίας. Η ζημία από αγροτικό επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.Επιπλέον, εάν κάποιος αγρότης εμφανίζει ζημία αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίου για το τρέχον φορολογικό έτος, δεν δικαιούνται να μεταφέρει τη ζημία αυτή στα επόμενα φορολογικά έτη.

Κωδικοί 467-468

Αναγράφονται οι ζημιές προηγούμενων ετών που προέκυψαν από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Κωδικοί 475-476

Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας

Τα έσοδα γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή και ανεξάρτητα απ τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) προκειμένου να φορολογηθούν με συντελεστή 13%. Οι παραπάνω παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) και δεν έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δεν περιλαμβάνεται η απλή συσκευασία. Στην περίπτωση που ο παραγωγός πωλεί παράλληλα με τα δικά του και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για αυτά τα έσοδα εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 26 ή 33% (παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 4172/2013). Επίσης ο συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραγωγών (π.χ. μίσθωση μηχανημάτων κ.α.) καθώς η διαδικασία αυτή θεωρείται παροχή προς τρίτους.

agro24.gr