Συμπληρωματικά χαρτιά εντός 10ήμερου ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για μεταβολές ενιαίας

 

5784CD94069F6A457DCC8B30F3D569AD


Περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της επιστολής με την αίτηση μεταβολών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης του 2015 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ένας παραγωγός προκειμένου να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε να μη χάσει οριστικά τα δικαιώματα.

Μέχρι τις 15 Μαΐου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις μεταβολές στην κατάσταση δικαιούχων μετά τη δήλωση του ΟΣΔΕ 2014.Μέχρι τις 15 Μαΐου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις μεταβολές στην κατάσταση δικαιούχων μετά τη δήλωση του ΟΣΔΕ 2014.
Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία ορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταβολών όσων αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 και τα υποδείγματα.Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που έρχεται μετά την απόφαση για τις μεταβολές της ενιαίας ενίσχυσης που πρώτη η Agrenda δημοσίευσε στο φύλλο της 2 Μαΐου, αναφορικά με την απόρριψη της αίτησης μεταβολών τονίζεται ότι «στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβληθούν λανθασμένα ή μερικώς ή εκτός του χρονικού διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.

Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ, απορρίπτονται.

Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική. Μετά τη γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυμβαλλόμενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά».
Bρείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταβολών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.pdf

Βάσει της εγκυκλιού

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Καν.(ΕΚ) 639/2014 της Επιτροπής, την υπ΄ αριθμ. 104/7056/2015 υπουργική απόφαση με θέμα “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και την υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ σχετικά με την “Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015” (Τεύχος Β΄ 783/2015), σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015, έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, λαμβάνονται υπόψη μεταβολές αποκλειστικά για τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 10)

2. Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης (Υπόδειγμα Νο. 20)

3. Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 30)

4. Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 40)

5. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος (Υπόδειγμα Νο. 50)

6. Συγχώνευση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 60)

7. Κατάτμηση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 70)

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων μεταβολών για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ.

1. Υποβολή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Η αίτηση μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 (στο εξής “αίτηση μεταβολών”) υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση υποδειγμάτων, που έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α’ ή Β’ βαθμού).

2. Το υπόδειγμα αρχικά συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους, υπογράφεται και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής τους καθενός ξεχωριστά. Στη συνέχεια καταχωρίζεται στην σχετική σχετική διαδικτυακή εφαρμογή “Μεταβολή Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης” στη ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr:

· είτε οnline από τον ίδιο τον γεωργό, όπως περιγράφεται στο σημείο 2 της παρούσας εγκυκλίου

· είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α’ βαθμού ή Β’ βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

3. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση μεταβολών απαιτείται τόσο η καταχώρηση του σχετικού υποδείγματος στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή/scanner) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται ανά κατηγορία μεταβολών στην υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ.

4. Μετά την καταχώρηση του υποδείγματος και την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου των απαραίτητων δικαιολογητικών στη διαδικτυακή εφαρμογή, η αίτηση μεταβολών αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή και είναι δυνατή η τροποποίησή της και η τυχόν συμπλήρωσή της με δικαιολογητικά έως την οριστικοποίηση της. Για κάθε τροποποίηση απαιτείται τροποποιημένο υπόδειγμα, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 2.

5. Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση μεταβολών λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίησή της.

6. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 “Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώλησης γης”, Νο. 20 “Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης” και Νο. 30 “Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης”, η οριστικοποίηση τους προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη. Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 6 της του παρόντος σημείου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. On line διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

1. Τα υποδείγματα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης” στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr.

2. Προκειμένου να καταχωρηθεί το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης μεταβολών στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης εγγραφής για την ενεργοποίηση λογαριασμού στην online εφαρμογή υποβολής ΜΔΒΕ. Μετά την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού με την ενεργοποίησή τους και να δοθεί ο σχετικός κωδικός.

Οι χρήστες, για τους οποίους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για την εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης”.

Αναλυτικές οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης για την εγγραφή και την πρόσβαση στην Online εφαρμογή “Αίτηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης” έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration/

3. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.

2. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ενδιαφερόμενος γεωργός εκτυπώνει και αποστέλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ τα παρακάτω:

(α) το διαβιβαστικό της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβολών, το οποίο φέρει τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου

(β) το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή

(γ) στην περίπτωση “Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης”, την πρωτότυπη Υ/Δ κατανομής της εκμετάλλευσης, η οποία φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή

3. Η εμπρόθεσμη αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται:

α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή

β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως 4. Για την πλήρη υποβολή της αίτησης μεταβολών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται τόσο η καταχώρηση και οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η αποστολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Έλεγχος της αίτησης μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή καταχώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

2. Έγκριση αίτησης μεταβολών: Όταν, μετά τον έλεγχο της αίτησης μεταβολών, κριθεί ότι εκείνη υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ) και οι αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, τους γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 104/7056 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 147/2015), όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει.

3. Στην περίπτωση που η αίτηση μεταβολών υποβληθεί πλήρης και κατά την διαδικασία ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμισή τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, με αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, πως δεν δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας και αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

4. Απόρριψη αίτησης μεταβολών: Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα ή στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ή εκπρόθεσμα (μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ) ή οι αντισυμβαλλόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.

5. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβληθούν λανθασμένα ή μερικώς ή εκτός του χρονικού διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.

6. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ, απορρίπτονται.

7. Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική. Μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυμβαλλόμενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά.