Άδεια λειτουργίας στο Ποδοσφαιρικό Κέντρο ΕΠΣ Μεσσηνίας “Κορδία”

 

gipeda


Ά­δεια λει­τουρ­γί­ας στο Πο­δο­σφαι­ρι­κό Κέν­τρο ΕΠΣ Μεσ­ση­νί­ας, στον Κορ­δί­α της Κα­λα­μά­τας, που δι­α­θέ­τει 600 θέ­σεις κα­θη­μέ­νων, με ι­σχύ 2 ε­τών (με προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την α­να­νέ­ω­σή της με­τά το πρώ­το έ­τος), χο­ρή­γη­σε ο Μα­νώ­λης Αγ­γε­λά­κας, Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Πε­λο­πον­νή­σου, Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος και Ι­ο­νί­ου. Η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση φέ­ρει ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Φ-ΣΓ9.

Η ά­δεια εκ­δό­θη­κε κα­τό­πιν σχε­τι­κής θε­τι­κής ει­ση­γή­σε­ως της Ε­πι­τρο­πής Ε­λέγ­χου Α­θλη­τι­κών Εγ­κα­τα­στά­σε­ων Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας.