Ποδοσφαιρικό τουρνουά στην Καλαμάτα, αφιερωμένο στο «Χαμόγελο του παιδιού»

 

1195-580x302


Τη Δευ­τέ­ρα 21 Ο­κτω­βρί­ου 2013 και ώ­ρα 12.30 μ. θα δο­θεί συ­νέν­τευ­ξη τύ­που στην αί­θου­σα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ» του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου (4ος ό­ρο­φος) α­πό τον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας κ. Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά, τον Πρό­ε­δρο της Έ­νω­σης Πο­δο­σφαι­ρι­κών Σω­μα­τεί­ων Μεσ­ση­νί­ας κ. Α­ρι­στεί­δη Στα­θό­που­λο και τον εκ­πρό­σω­πο του «Χα­μό­γε­λου του παι­διού»κ. Ι­ω­άν­νη Λαμ­πρό­που­λο. Στη συ­νέν­τευ­ξη τύ­που θα συμ­με­τέ­χουν οι εκ­πρό­σω­ποι των ο­κτώ σω­μα­τεί­ων και των τεσ­σά­ρων παι­δι­κών α­κα­δη­μι­ών που θα λά­βουν μέ­ρος στο  πο­δο­σφαι­ρι­κό τουρ­νου­ά, α­φι­ε­ρω­μέ­νο στο «Χα­μό­γε­λο του παι­διού», που συν­δι­ορ­γα­νώ­νουν η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου –ΠΕ Μεσ­ση­νί­ας και η Έ­νω­ση Πο­δο­σφαι­ρι­κών Σω­μα­τεί­ων Μεσ­ση­νί­ας.

Το πο­δο­σφαι­ρι­κό αυ­τό τουρ­νου­ά θα εί­ναι δι­ή­με­ρο και  θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Α­θλη­τι­κό κέν­τρο της Ε.Π.Σ.  Μεσ­ση­νί­ας, στην πε­ρι­ο­χή ΚΟΡΔΙΑ στην Κα­λα­μά­τα, την Τρί­τη και Τε­τάρ­τη 19 και 20 Νο­εμ­βρί­ου 2013.