Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

46AF078B999605D0271CCAB53843ACD7


Στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Σε στενό συντονισμό για την εφαρμογή του Χάρτη Πορείας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες βρίσκονται το υπουργείο Οικονομικών, η Οικονομική Αστυνομία, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.

Οι εν λόγω οργανισμοί συνεργάζονται κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την κατάρτιση ειδικής ατζέντας. Στις εξεταζόμενες πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται τα εξής:

-Ολοκλήρωση της εφαρμογής του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών για τη διευκόλυνση των ελέγχων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

-Η καθιέρωση «τριμερούς συνεδρίασης», με τη συμμετοχή της οικονομικής εισαγγελικής αρχής, του ΣΔΟΕ και της οικονομικής αστυνομίας. Η οικονομική εισαγγελική αρχή θα έχει την ευθύνη να αποτρέπει τυχόν αλληλεπικαλύψεις εντολής και να εξασφαλίζει καλύτερη ιεράρχηση των ερευνών τόσο εντός όσο και μεταξύ των οργάνων έρευνας.

-Η διερεύνηση αυξημένης δυνατότητας ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν λόγω ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος για την πληρωμή δημόσιου χρέους.

-Ενίσχυση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν λόγω ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.