Τοπικά Νέα

Στις 712.887€ ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας [λίστα]

 

a3c5d74c4c3ccc5b369bf01a607a4338_L


Επιχορήγηση 250.000 ευρώ από το Δήμο Τριφυλίας στην ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ ώστε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της.         

 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (Μειοψηφούντων των κ.Ανδρινόπουλου Κουτσούλη Κουτρουμπή Κουκούμη που ψήφισαν κατά) ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας για το 2018 στην τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία 31.10.2017 και τα προβλεπόμενα ποσά αναλύονται στην εισηγητική έκθεση, καθώς και σε συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις. Το σύνολο εσόδων καθώς και των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 712.887,09 €.

1     

Τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους θα γίνει επικαιροποίηση του πρ/σμού με οικονομικά στοιχεία 31.12.2017.

 

Ακολουθεί αναλυτική έκθεση.

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
33.00.01Επιστροφή πάγιας προκαταβολής2.000,002.000,002.000,00
38.00Χρηματικά Διαθέσιμα145.223,49145.223,49145.223,49
54.00.00Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών7.000,007.000,007.000,00
54.00.02Φόροι Προμηθευτών2.000,002.000,002.000,00
54.00.03Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Ενιαία Αρχή

Πληρωμών, Ταμείο Αλληλεγγύης)

2.000,002.000,002.000,00
55.00.00Παρακράτηση Ασφαλιστικών εισφορών προς

Απόδοση (1)

51.000,0051.000,0051.000,00
73.20.01Συνδρομές σε » Εικαστικό Εργαστήρι»  (2)5.000,005.000,005.000,00
73.20.02Συνδρομές σε » Τμήμα Μουσικής»  (2)5.000,005.000,005.000,00
74.00.00 Έσοδα  Προγράμματος   LEADER  (3)7.890,007.890,007.890,00
74.00.01Έσοδα  Επιχορήγησης εκ του Δήμου (4)250.000,00250.000,00250.000,00
74.01.00Επιχορήγηση προγράμματος » Βοήθεια στο σπίτι»

2018  (5)

125.964,20125.964,20125.964,20
74.01.01Οφειλή μισθοδοσίας  προγράμματος » Βοήθεια στο σπίτι» Β, Γ’ & Δ’ ΔΟΣΗ 2017  (5)69.008,0069.008,0069.008,00
74.01.02Οφειλή  από το  Δήμο  (Πολιτιστικά)  2012    (6)28.519,4028.519,4028.519,40
75.00.00 Βεβαιωθέντα παρ. ετών (ενοίκια τουριστικού καταστήματος Γαργαλιάνων)  (7)11.688,0011.688,0011.688,00
76.00.01Τόκοι Χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες200,00200,00200,00
76.01.00Έσοδα  επιστροφής εγγυητικής επιστολής  (8)394,00394,00394,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

712.887,09712.887,09712.887,09

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΕΓΚΡΙΘΕΝΤ

Α

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
14.00.00Έπιπλα-Σκεύη  (1)10.000,0010.000,0010.000,00
14.03.00Ηλεκ/κοι  Υπολογιστές, εκτυπωτές, ετικετογράφου κλπ.2.000,002.000,002.000,00
33.00.00Πάγια Προκαταβολή2.000,002.000,002.000,00
41.00.00Αποθεματικό95.707,0595.707,0595.707,05
53.98.00Πληρωμή οφειλής Δανείου στο Δήμο Τριφυλίας  (2)49.455,3349.455,3349.455,33
54.03.00Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών7.000,007.000,007.000,00
54.03.02Απόδοση φόρων προμηθευτών2.000,002.000,002.000,00
54.03.03Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου2.000,002.000,002.000,00
54.03.05Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ

(Φ.Μ.Υ) από  ΑΚΜΗ κλπ  (3)

10.188,1810.188,1810.188,18
54.03.06Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ

(Φ.Μ.Υ) Κοιν. Επ/σης  Γαργαλιάνων (4)

25.555,2325.555,2325.555,23
55.00.00Εισφορές  ΙΚΑ   Αποδιδόμενες  (5)51.000,0051.000,0051.000,00
60.00.00Αμοιβές Καλλιτεχνών  2018  (6)22.000,0022.000,0022.000,00
60.00.01Αμοιβές προσωπικού στο πρόγραμμα » Βοήθεια στο σπίτι»  2018  (7)95.172,0095.172,0095.172,00
60.01.00Εισφορές ΙΚΑ    (Εργοδ.) Καλλιτεχνων  2018 (8)5.500,005.500,005.500,00
60.01.01Εισφορές ΙΚΑ    (Εργοδ.)  Βοήθεια στο Σπίτι  2018  (9)24.793,9224.793,9224.793,92
60.02.00Αμοιβές   Συμβολαιογράφων, Νομικών, Δικαστικών

Επιμελητών

1.500,001.500,001.500,00
61.00.00Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  (10)8.640,008.640,008.640,00
62.00.00Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά τέλη3.000,003.000,003.000,00
62.00.01Ταχυδρομικά τέλη500,00500,00500,00
62.00.02Ταχυμεταφορικά τέλη  (courier)100,00100,00100,00
62.00.03Συντήρηση Λογισμικού  προγραμμάτων  (συνεχιζόμενο)216,99216,99216,99
62.00.04Συντήρηση Λογισμικού  προγράμματος μισθοδοσίας1.000,001.000,001.000,00
62.00.05Συντήρηση Λογισμικού  προγράμματος οικονομικών εφαρμογών2.000,002.000,002.000,00
62.05.00Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων  (11)1.000,001.000,001.000,00
62.07.00Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων3.000,003.000,003.000,00
62.07.01Συντήρηση & Επισκευή  μεταφορικών μέσων  (11)5.000,005.000,005.000,00
62.07.02Συντήρηση & Επισκευή μουσικών  οργάνων500,00500,00500,00
62.07.03Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού2.000,002.000,002.000,00
62.98.00Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών,1.200,001.200,001.200,00
 τραπεζομάντηλων κλπ.   
63.00.00Τέλη κυκλοφορίας , ΚΤΕΟ  (11)1.000,001.000,001.000,00
63.98.99Λοιποί  φόροι – τέλη1.000,001.000,001.000,00
64.00.01Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Γαργαλιάνων(11)1.500,001.500,001.500,00
64.00.02Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Αετού – Αυλώνος

(11)

2.250,002.250,002.250,00
64.00.03Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Γαργαλιάνων (11)3.000,003.000,003.000,00
64.00.04Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Αετού – Αυλώνος

(11)

4.500,004.500,004.500,00
64.01.00Αγορά Λογισμικού2.000,002.000,002.000,00
64.01.01Προμήθεια Υλικών καθαριότητας1.500,001.500,001.500,00
64.01.02Προμήθεια Υλικών  Φαρμακείου Γαργαλιάνων1.500,001.500,001.500,00
64.01.03Προμήθεια Υλικών  Φαρμακείου Αυλώνος – Αετού3.000,003.000,003.000,00
64.01.04Προμήθεια  γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου1.500,001.500,001.500,00
64.01.05Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης πολλαπλών εκτυπώσεων2.000,002.000,002.000,00
64.01.06Εκτυπώσεις ,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις8.000,008.000,008.000,00
64.01.07Προμήθεια υλικών εικαστικού εργαστηρίου2.000,002.000,002.000,00
64.01.08Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια1.200,001.200,001.200,00
64.02.00Τιμητικές διακρίσεις  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας5.000,005.000,005.000,00
64.02.01Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων4.000,004.000,004.000,00
64.02.02Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις1.000,001.000,001.000,00
64.02.03Δημοσίευση προκηρύξεων1.000,001.000,001.000,00
64.02.04Έξοδα προβολής  πολιτιστικών  & λοιπών εκδηλώσεων5.000,005.000,005.000,00
64.02.05Έξοδα  πολιτιστικών δραστηριοτήτων-επιδείξεων δεξιώσεων & λοιπών θεαμάτων140.000,00140.000,00140.000,00
64.02.06Έξοδα διεθνούς φεστιβάλ παράδοσης30.000,0030.000,0030.000,00
64.02.07Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων20.000,0020.000,0020.000,00
64.02.08Δαπάνες περιβαλλοντικών δράσεων (12)4.000,004.000,004.000,00
64.05.00Συνδρομές σε  internet1.000,001.000,001.000,00
65.07.00Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών1.000,001.000,001.000,00
65.11.00Προμήθεια εγγυητικών επιστολών500,00500,00500,00
67.33.00Δαπάνες δράσεων Αλληλεγγύης (13)6.000,006.000,006.000,00
67.33.01Δαπάνες Επιχ. Προγρ/τος Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ (14)

1.000,001.000,001.000,00
81.00.00Φορολογικά πρόστιμα2.000,002.000,002.000,00
81.00.01Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων10.000,0010.000,0010.000,00
82.99.00Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού παρελθούσης χρήσης

(Ντυμένου)  (15)

1.389,651.389,651.389,65
82.99.01Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού  αφορά (ΑΚΜΗ)  (16)5.780,745.780,745.780,74
82.99.06Yποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων προς προμηθευτές (17)1.238,001.238,001.238,00
82.99.07Υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης (18)3.000,003.000,003.000,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

712.887,09

712.887,09712.887,09

 

*Οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση στη στήλη της περιγραφής του πίνακα εσόδων –εξόδων παραπέμπουν σε επεξηγήσεις στην αναλυτική εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close