Αγωγή κατά του Δήμου Τριφυλίας από εταιρεία η οποία εκτέλεσε εκτυπωτικές εργασίες κόστους 8.832,63€

 

IMAG0169a


Αγωγή σε βάρος του Δήμου Τριφυλίας για ανεξόφλητα τιμολόγια των ετών 2011 και 2012 έχει καταθέσει εταιρεία εκτυπώσεων. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήταν και ο ορισμός δικηγόρου επί των αριθ. επί της αριθ.23/2015 αγωγής της εταιρείας «Π. Καγιάφας & ΣΙΑ
Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Τριφυλίας.
Όπως είπε στο Σώμα η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μαρία Πανουσιοπούλου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αριθ.23/2015 αγωγή, η εταιρεία µε την επωνυµία «Π.Καγιάφας & ΣΙΑ Ο.Ε.» είχε καταρτίσει άτυπη (προφορική) συµφωνία µε το ∆ήµο Τριφυλίας στις αρχές του έτους 2011, προκειµένου να κατασκευάσει σφραγίδες και να εκτελέσει τυπογραφικές εργασίες (εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας µε προεκτυπωµένη την επωνυµία «∆ήµος Τριφυλίας», αφισών, εορταστικών προγραµµάτων κ.λ.π.).

Κατά το χρονικό διάστηµα από Ιανουάριο του 2011 έως Ιούλιου του 2012, η ανωτέρω εταιρεία εκτέλεσε εκτυπωτικές εργασίες, συνολικού κόστους 8.832,63€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Μέχρι και σήµερα δεν έχει καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό στον κ. Καγιάφα, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του.

Με την αριθ.23/2015 αγωγή του κατά του ∆ήµου Τριφυλίας, η εταιρεία «Π.Καγιάφας & ΣΙΑ
Ο.Ε.» ζητά την καταβολή του ποσού των 8.832,63 €, µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της λήξης της πίστωσης της οφειλής εκάστου έτους, ήτοι: το  ποσό των 7.776,06 € νοµιµοτόκως, από 01-01 2012 και µέχρι εξοφλήσεως, και το ποσό των 1.056,57€ νοµιµοτόκως, από 01-01-2013 και µέχρι εξοφλήσεως. Η συζήτηση της αγωγής θα πραγµατοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας.

Σύµφωνα και µε την από 05-05-2015 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τριφυλίας, από το περιεχόµενο της αγωγής, δεν προκύπτει να έχει γίνει έκδοση τιµολογίων από την εταιρεία, αντίστοιχων των εργασιών της, τα οποία να έχουν παραδοθεί στο τµήµα λογιστηρίου του ∆ήµου. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να έχουν παραδοθεί στο τµήµα λογιστηρίου νοµιµοποιητικά έγγραφα των εργασιών των οποίων αναφέρονται στην αγωγή (συµφωνητικό, βεβαίωση καλής εκτέλεσης κ.λ.π.), καθώς δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία περί εκτέλεσης αυτών.

Για τους λόγους αυτούς είναι αδύνατη η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής για τα
τιµολόγια του κ. Καγιάφα κι ως και τούτου απαιτείται ο ορισµός δικηγόρου ο οποίος θα παρασταθεί και θα εκπροσωπήσει το ∆ήµο Τριφυλίας κατά τη συζήτηση της αριθ.23/2015 αγωγής.

Δικηγόρος ορίστηκε η κα. κ. Γιακουµοπούλου Ανδριάνα