Αρχίζουν οι εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου.

 

anastasopoulos34


O Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος με α­φορ­μή τον ε­ορ­τα­σμό της 28ης Ο­κτω­βρί­ου πα­ρέ­στη στις ε­ορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις του 2ου Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου Μεσ­σή­νης και του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου Πε­τα­λι­δί­ου.

Στο σύν­το­μο χαι­ρε­τι­σμό που α­πεύ­θυ­νε ο Δή­μαρ­χος και στα δυ­ο σχο­λεί­α προς το εκ­παι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, τα παι­διά και τους γο­νείς, με­τα­ξύ άλ­λων συ­νε­χά­ρη τους δι­ευ­θυν­τές, τους δα­σκά­λους αλ­λά κυ­ρί­ως τους μα­θη­τές για την κα­λή ορ­γά­νω­ση των εκ­δη­λώ­σε­ων τι­μών­τας με αυ­τό τον τρό­πο ό­λους τους α­γω­νι­στές του έ­πους του 1940, ι­δι­αί­τε­ρα αυ­τούς που έ­δω­σαν και την ζω­ή τους α­κό­μα για να εί­μα­στε ε­μείς σή­με­ρα ε­λεύ­θε­ροι.

Ι­δι­αί­τε­ρα στο Δη­μο­τι­κό Σχο­λεί­ο Πε­τα­λι­δί­ου ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος συ­νο­δευ­ό­με­νος α­πό τον αν­τι­δή­μαρ­χο Γι­ώρ­γιο Στρα­βό­λαι­μο και τον πρό­ε­δρο του το­πι­κού συμ­βου­λί­ου Δη­μή­τρη Κα­λύ­βα με­τά τον σύν­το­μο χαι­ρε­τι­σμό του επ΄ ευ­και­ρί­α της ε­ορ­τής α­νέ­λυ­σε την δι­α­δι­κα­σί­α υ­λο­ποί­η­σης ε­κτε­τα­μέ­νων πα­ρεμ­βά­σε­ων στο κα­τά τ’ άλ­λα προ­βλη­μα­τι­κό σχο­λι­κό συγ­κρό­τη­μα του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου Πε­τα­λι­δί­ου.

Ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος α­νέ­φε­ρε ό­τι ο Δή­μος Μεσ­σή­νης εκ­πό­νη­σε την με­λέ­τη ε­κτε­τα­μέ­νων συν­τη­ρή­σε­ων και α­να­κα­τα­σκευ­ών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 270.000ευρώ . Υ­πε­βλή­θη στον ΟΣΚ (Ορ­γα­νι­σμό Σχο­λι­κών Κτη­ρί­ων) για χρη­μα­το­δό­τη­ση η ο­ποί­α και έ­γι­νε, δη­μο­πρα­τή­θη­κε, α­νε­δεί­χθη α­νά­δο­χος, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο προ­συμ­βα­τι­κός έ­λεγ­χος και στο ε­πό­με­νο 20ήμερο υ­πο­γρά­φε­ται η σύμ­βα­ση και αρ­χί­ζει η υ­λο­ποί­η­ση των ερ­γα­σι­ών.

Ει­δι­κό­τε­ρα, θα γί­νει κα­θαί­ρε­ση και ε­πα­να­κα­τα­σκευ­ή των ε­πι­χρι­σμά­των, συ­νο­λι­κή μό­νω­ση σε ό­λη την ε­πι­φά­νεια της πλα­κο­σκε­πούς ο­ρο­φής, α­να­κα­τα­σκευ­ή ό­λων των ερ­μα­ρί­ων και το­πο­θέ­τη­ση νέ­ων πα­ρα­θύ­ρων, ε­λαι­ο­χρω­μα­τι­σμοί σε ό­λο το κτή­ριο, συν­τή­ρη­ση-βελ­τί­ω­ση των του­α­λε­τών κα­θώς και άλ­λες ερ­γα­σί­ες.

Τέ­λος ο Δή­μαρ­χος δι­α­βε­βαί­ω­σε τα παι­διά και τους γο­νείς ό­τι πο­λύ σύν­το­μα το συγ­κε­κρι­μέ­νο σχο­λεί­ο θα πα­ρου­σιά­ζει μια τε­λεί­ως δι­α­φο­ρε­τι­κή ό­ψη.

farenews