Δέσμευση της προϊσταμένου της ΔΟΥ ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και δεν θα ξαναστείλει κατασχετήριο μισθού

 

katasxeseis


Η έ­φο­ρος δε­σμεύ­τη­κε ό­τι θα ε­ξαν­τλή­σει ό­λα τα πε­ρι­θώ­ρια και δεν  θα ξα­να­στεί­λει κα­τα­σχε­τή­ριο μι­σθού.

Αυ­τό το­νί­ζει στην α­να­κοί­νω­σή του τα Σω­μα­τεί­ο ερ­γα­ζο­μέ­νων της ΔΕΥΑΚ. Συγ­κε­κρι­μέ­να η α­να­κοί­νω­ση του σω­μα­τεί­ου εί­ναι η ε­ξής:

«Η α­γω­νι­στι­κή στά­ση αλ­λά και η τα­ξι­κή αλ­λη­λεγ­γύ­η που  εκ­φρά­στη­κε με την πα­ρου­σί­α έ­ξω α­πό την ε­φο­ρί­α του Σω­μα­τεί­ου των Ι­δι­ω­τι­κών Υ­παλ­λή­λων, του Συν­δι­κά­του οι­κο­δό­μων αλ­λά και εκ­προ­σώ­πων της ΠΑΣΕΒΕ,   δη­μο­σι­ο­ποί­η­σε το γε­γο­νός και δη­μι­ούρ­γη­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώ­στε η έ­φο­ρος να δε­σμευ­τεί ό­τι θα ε­ξαν­τλή­σει ό­λα τα πε­ρι­θώ­ρια και δεν  θα ξα­να­στεί­λει κα­τα­σχε­τή­ριο μι­σθού. Η  ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή α­πο­τε­λεί μια ση­μαν­τι­κή πα­ρα­κα­τα­θή­κη που συμ­βάλ­λει στο να  δυ­να­μώ­νει η συ­σπεί­ρω­ση, η τα­ξι­κή ε­νό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, η κοι­νή προ­σπά­θεια και η δρά­ση.  Φαί­νε­ται πλέ­ον πιο κα­θα­ρά ό­τι μπο­ρού­με να έ­χου­με και μι­κρές νί­κες. Κα­νέ­νας α­γώ­νας δεν πά­ει χα­μέ­νος, ό­λοι για έ­ναν και έ­νας για ό­λους.

Ό­ταν α­πο­φα­σί­σου­με μπο­ρού­με να α­κυ­ρώ­σου­με στην πρά­ξη α­κό­μα και τους νό­μους τους.

Κα­νέ­νας φό­βος κα­μιά υ­πο­τα­γή.

Εί­μα­στε η πλει­ο­ψη­φί­α που πα­ρά­γου­με τον πλού­το και το δί­κιο εί­ναι με το μέ­ρος μας.

Φυ­σι­κά βρι­σκό­μα­στε σε ε­πι­φυ­λα­κή και δεν θα ε­πι­τρέ­ψου­με για κα­νέ­ναν ερ­γα­ζό­με­νο να βι­ώ­σει κα­τά­σχε­ση μι­σθού ή πλει­στη­ρια­σμό της κα­τοι­κί­ας του.

Ε­πό­με­νος σταθ­μός του α­γώ­να η Κυ­ρια­κή 3 Νο­έμ­βρη, μα­ζί με το Σω­μα­τεί­ο ι­δι­ω­τι­κών Υ­παλ­λή­λων, για την προ­στα­σί­α της Κυ­ρι­α­κά­τι­κης αρ­γί­ας, στις 10 το πρω­ί έ­ξω α­πό το κα­τά­στη­μα Βα­σι­λό­που­λος στην Αρ­τέ­μι­δος.

Συ­νε­χί­ζου­με και δί­νου­με τη μά­χη για την ε­πι­τυ­χί­α της α­περ­γί­ας της 6 Νο­έμ­βρη, με συμ­με­το­χή στην συγ­κέν­τρω­ση του ΠΑΜΕ, στην πλα­τεί­α 23ης  Μάρ­τη στις 10,30 το πρω­ί.»