Δήμος Τριφυλίας: Καθαρίστε τα οικόπεδα σας αλλιώς πρόστιμο!

 

oikopedo-660x366


Με πρόστιμα και μηνύσεις απειλεί ο Δήμος Τριφυλίας για τα ξερά χόρτα των οικοπέδων!

Την υποχρεώση των ιδιοκτητών οικοπέδων να προβούν σε καθαρισμό τους από τα ξερά χόρτα και οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Τριφυλίας. Η υποχρέωση καθαρισμού αφορά ιδιοκτήτες, νομείς αλλά και επικαρπωτές δομημένων και αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός του Δήμου και η προθεσμία που δίνει η δημοτική αρχή είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας ενημερώνει τους πολίτες ότι:

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, όπως προβούν έως την 31η Μαΐου στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο και αποτελεί  έσοδο του Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β’/25-04-2012), το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και το άρθρο 10 του Κανονισμού Καθαριότητας (ΑΔΑ: ΩΩΑΗΩΗΕ-8Ε2) του Δήμου μας.