Δήμος Τριφυλίας: Παράπονα για την απομαγνητοφώνηση των δημοτικών Συμβουλίων από την αντιπολίτευση

dimotikosimvoulio


Σύμφωνα  με τον ισχυοντα νόμο, είναι υποχρεωτικό τα Δημοτικά συμβούλια να μαγνητοφωνουνται ή να βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια να γίνεται απομαγνητοφώνηση των κειμένων.

Στον Δήμο Τριφυλίας, γίνεται μεν μαγνητοφώνηση, αλλά κατά τη σύνταξη των πρακτικών δεν γίνεται απομαγνητοφώνηση. Το πρακτικό που γράφεται κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν περιέχει λεπτομέρειες, αλλά μόνο γενικές σημειώσεις.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν παράπονα σχετικά με το αν και τί διετύπωσε ως άποψη ο καθένας, τί ακριβώς αποφασίστηκε και τί όχι.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σωτήρης Μπακούρος, με αφορμή τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Στάθη Ανδρινόπουλου, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αναφορά του στο ιστορικό των αποφάσεων για το θέμα ρώτησε: «Πού είναι τα πρακτικά της συνεδρίασης; Τι είπαμε;», τονίζοντας πως «είναι παράνομο αυτό που κάνετε. Πού είναι οι απόψεις, οι τοποθετήσεις μας; Τα πρακτικά;».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας στην απάντηση του είπε: «Δεν έχουμε σύστημα απομαγνητοφώνησης, οι κασέτες υπάρχουν, όμως δε γίνεται απομαγνητοφώνηση» και συμπλήρωσε λέγοντας: «Θέλετε να γίνεται απομαγνητοφώνηση; Να το δούμε, δεν το θέσατε από την αρχή. Είναι ένα επιπλέον έξοδο. Βεβαίως και να το κάνουμε. Να δούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο Δήμος».

 

Τί προβλέπει ο Νόμος για το θέμα  αυτό.

Ν.3463/2006

Αρθρο 97

Πρακτικά συνεδρίασης

 1. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά κα ταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
 1. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθ μεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί ου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετού νται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν εί ναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βί ντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγρά φονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμή σεως των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.

Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.

 1. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέ χουν στη συνεδρίαση.

Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνη ση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπο γραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της από φασης.

 1. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ’ έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνε ται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβου λίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών.
 1. Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει μπο ρεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκ δοση αντιγράφων.
 1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνο νται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφά σεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλ λες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευ ση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι κανο νιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμ βουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό κατά στημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδει κτικό από δημοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο όργανο.
 1. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζη τήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυ τών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντι γράφων.
 1. Με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβου λίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δή μου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνι στά λόγο ακυρότητας της απόφασης.

 

 • Gargalianiotis Politis

  ΖΗΤΩ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ!!!