Δήμος Τριφυλίας: Πρόσκληση για την 11η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής [λίστα με θέματα]

 

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ111


Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 06-05-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

  • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015.
  • Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπών: A) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την πράξη με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Ανάδειξη ευκαιριών) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – κωδικός MIS 480213» και β) Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Ανάδειξη ευκαιριών) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ- κωδικός MIS 480213».
  • Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού «Επισκευή Οδοστρωμάτων Φιλιατρών».
  • Ορισμός δικηγόρου επί της αριθ.42/2008 προσφυγής τέως Δήμου Κυπαρισσίας κατά της αριθ.11566/4141/2007 Πράξης της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν.Μεσσηνίας.
  • Ορισμός δικηγόρου επί της αριθ. 23/2015 αγωγής της εταιρείας «Π. Καγιάφας & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τριφυλίας.
  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 305,73€, για δαπάνη παραλλαγής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (μετατόπιση στύλου) στην Τ.Κ. Βρυσών (δρόμος προς Λαογραφικό Μουσείο), καθώς και ορισμός υπολόγου.
  • Τροποποίηση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

                                                                                                             H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ