Δήμος Τριφυλίας: Πρόσκληση για την 13η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής [λίστα με θέματα]

 

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ111


ΘΕΜΑ : «13η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής»

 

     Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 25-05-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

 • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015.
 • Καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
 • Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την ΔΕ Γαργαλιάνων.
 • Έγκριση πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς) του πρόχειρου διαγωνισμού «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Τριφυλίας»
 • Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού «Ανακατασκευή νέου γηπέδου Φιλιατρών».
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Φιλιατρών»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Γαργαλιάνων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Αετού»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Αυλώνος»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Τριπύλης»
 • Τροποποίηση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).
 • Αίτηση κ. Σταυροπούλου Δήμητρας σχετικά με μείωση μισθώματος περιπτέρου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας.
 • Ορισμός εκ νέου δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση εφέσεων που αφορούν προσφυγές για την αριθ. 3/2003 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κυπαρισσίας και το 11ο /2013 σχετικό πρακτικό της Επιτροπής του Π.Δ. 5/17-12-85 (ΦΕΚ 2Α/17-1-86).

 

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

 

 

 • Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

 

                                                                                                            

                                                                                                            H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ