Δείτε ποιά είναι τα 27 έργα στη Μεσ­ση­νί­α που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Μολυβιάτη προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 15.000.000 €

 

photo_2013_6_9_9_9_18_b2


Συ­νέν­τευ­ξη τύ­που έ­δω­σε σή­με­ρα ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς στο γρα­φεί­ο του και ε­νη­μέ­ρω­σε για τα  ε­ξής:

Στο Ει­δι­κό Τα­μεί­ο Αν­τι­με­τώ­πι­σης Ε­κτά­κτων Α­ναγ­κών στη Μεσ­ση­νί­α έ­χουν εν­τα­χθεί 27 έρ­γα συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 15.000.000 €.

Α­πό αυ­τά, τα 14 έρ­γα προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 7.500.000 € θα ε­κτε­λε­στούν α­πό την Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας και τα υ­πό­λοι­πα α­πό τους Δή­μους του Νο­μού.

Συγ­κε­κρι­μέ­να, σή­με­ρα δη­μο­πρα­τή­θη­κε το έρ­γο «Βελ­τί­ω­ση – συν­τή­ρη­ση 22ης Επ.Ο. Σελ­λά – Δι­ό­δια» προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 600.000 €. Κα­τα­τέ­θη­καν 3 προ­σφο­ρές και μει­ο­δό­της α­να­δεί­χτη­κε ο Ι­ω­άν­νης Η­λι­ό­που­λος με έκ­πτω­ση 10,94 €.

Αύ­ριο Τρί­τη 8-10-2013 δη­μο­πρα­τεί­ται το έρ­γο «Βελ­τί­ω­ση – συν­τή­ρη­ση 7ης Επ.Ο. Ζευ­γο­λα­τιό – Δι­μάν­δρα» προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 300.000 €.

Με­θαύ­ριο Τε­τάρ­τη 9-10-2013 δη­μο­πρα­τεί­ται το έρ­γο «Βελ­τί­ω­ση – Συν­τή­ρη­ση ο­δού Βα­λύ­ρα– Με­λι­γα­λάς» προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 450.000 €.

Ή­δη έ­χουν δη­μο­πρα­τη­θεί και ε­κτε­λούν­ται τα έρ­γα:

Δι­ευ­θέ­τη­ση ομ­βρί­ων υ­δά­των 9ης Επ.Ο Βα­σι­λί­τσι – Κο­ρώ­νη προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 450.000 €.

Ο­δο­γέ­φυ­ρα Νε­ο­χω­ρί­ου 1.400.000 €.

Έρ­γα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας Α­γί­ου Φλώ­ρου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 130.000 €.

Α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών προ­στα­σί­α πρα­νών – Βελ­τί­ω­ση βα­τό­τη­τας πε­ρι­ο­χών Τα­ϋ­γέ­του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 600.000 €.

Δρό­μος Σω­τη­ρι­ά­νι­κα – Αλ­το­μι­ρά προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 400.000 €.