Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις φυλακές στην Μεσσηνία ο Κανελλόπουλος

 

kanelopoulos


Δεν ά­νοι­ξε τα χαρ­τιά του ό­σον α­φο­ρά στην ί­δρυ­ση φυ­λα­κών στην Μεσ­ση­νί­α ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Δι­και­ο­σύ­νης Nικόλαος Κα­νελ­λό­που­λος σε δη­λώ­σεις που έ­κα­νε σή­με­ρα στην Κα­λα­μά­τα. Ο κ. Κα­νελ­λό­που­λος σε ε­ρώ­τη­ση δη­μο­σι­ο­γρά­φου για το θέ­μα ση­μεί­ω­σε:

¨Σε κα­λό δρό­μο βρί­σκε­ται η υ­πό­θε­ση, ή­δη οι με­λέ­τες που έ­γι­ναν, έ­χουν πα­ρα­δο­θεί και πο­λύ σύν­το­μα θα γί­νει η σω­στή χω­ρο­θέ­τη­ση που θα ε­ξυ­πη­ρε­τεί τους πο­λί­τες και το δι­κα­στι­κό σύ­στη­μα».