Ε­πί­σκε­ψη στο Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ο Μεσ­ση­νί­ας εκ­πρό­σω­ποι Συν­δι­κά­των και Πρό­ε­δροι Ορ­γα­νώ­σε­ων Συν­τα­ξι­ού­χων α­πό την Ι­τα­λί­α

 

MANIATIS3


Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας στο μέλλον θα αποτελεί το 24% της παγκόσμιας αγοράς

Ε­πί­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σή­με­ρα στις 13.00 το με­ση­μέ­ρι στα γρα­φεί­α του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας εκ­πρό­σω­ποι Συν­δι­κά­των και Πρό­ε­δροι Ορ­γα­νώ­σε­ων Συν­τα­ξι­ού­χων α­πό την Ι­τα­λί­α, συ­νο­δευ­ό­με­νοι α­πό δη­μο­σι­ο­γρά­φους των tour operator της Ι­τα­λί­ας, οι ο­ποί­οι εί­χαν συ­νάν­τη­ση με τον Πρό­ε­δρο του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Δη­μή­τρη Μα­νιά­τη, ύ­στε­ρα α­πό πρό­σκλη­ση του ι­δί­ου, ο ο­ποί­ος και τους προ­σέ­φε­ρε έν­τυ­πο του­ρι­στι­κό υ­λι­κό της Μεσ­ση­νί­ας και έ­να το­πι­κό κέ­ρα­σμα.

MANIATIS2Σκο­πός της συ­νάν­τη­σης ή­ταν η γνω­στο­ποί­η­ση υ­λο­ποί­η­σης ε­νός νέ­ου «του­ρι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος για το έ­τος 2014», που θα α­φο­ρά συν­τα­ξι­ού­χους και θα τε­λεί υ­πό την αι­γί­δα των Συν­δι­κά­των και των Ορ­γα­νώ­σε­ων. Η πε­ρί­ο­δος υ­λο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος θα γί­νε­ται τους μή­νες Μά­ι­ος, Ι­ού­νιος, Σε­πτέμ­βριος και Ο­κτώ­βριος, δη­λα­δή ε­πο­χή χα­μη­λής του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου.

Ε­πει­δή η δι­εισ­δυ­τι­κό­τη­τα της Ελ­λά­δας και ει­δι­κό­τε­ρα της πε­ρι­ο­χής μας στον του­ρι­σμό της τρί­της η­λι­κί­ας εί­ναι εν­τυ­πω­σια­κά χα­μη­λή, εί­ναι με­γά­λη ευ­και­ρί­α ο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» να εί­ναι καί­ριας ση­μα­σί­ας και πα­ρά­γον­τας για την ε­πι­μή­κυν­ση της του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου.

«Χρυ­σά­φι» λοι­πόν για τον ελ­λη­νι­κό του­ρι­σμό εί­ναι τα «ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΛΛΙΑ», κα­θώς ο του­ρι­σμός τρί­της η­λι­κί­ας στο μέλ­λον θα α­πο­τε­λεί το 24% της παγ­κό­σμιας α­γο­ράς. Εν­δει­κτι­κό των προ­ο­πτι­κών του του­ρι­σμού τρί­της η­λι­κί­ας εί­ναι και το δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα της Ευ­ρώ­πης, κα­θώς οι συν­τα­ξι­ού­χοι αυ­ξά­νον­ται συ­νε­χώς.

Προ­κει­μέ­νου λοι­πόν να προ­σελ­κύ­σου­με πε­ρισ­σό­τε­ρους η­λι­κι­ω­μέ­νους πρέ­πει τα ξε­νο­δο­χεί­α να εί­ναι δι­α­τε­θει­μέ­να να προ­σφέ­ρουν ει­δι­κά πα­κέ­τα τι­μών κα­τά τις πε­ρι­ό­δους χα­μη­λής ζή­τη­σης.

Προ­τά­σεις προς την πο­λι­τεί­α για την προ­σέγ­γι­ση της εν λό­γω η­λι­κια­κής ο­μά­δας του­ρι­στών:

Στο­χευ­μέ­νες ε­νέρ­γει­ες με έμ­φα­ση στην ποι­ό­τη­τα των πα­ρε­χό­με­νων υ­πη­ρε­σι­ών (προ­σβά­σι­μες υ­πο­δο­μές, βελ­τί­ω­ση προ­σβα­σι­μό­τη­τας του­ρι­στι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων).

Α­νά­δει­ξη Με­σο­γεια­κής κου­ζί­νας που α­πο­τε­λεί συγ­κρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα για την Ελ­λά­δα (οι η­λι­κι­ω­μέ­νοι εί­ναι πιο ευ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νοι σε θέ­μα­τα υ­γι­ει­νής δι­α­τρο­φής για λό­γους υ­γεί­ας).

Συν­δι­α­φή­μι­ση με τους με­γά­λους του­ρι­στι­κούς ορ­γα­νι­σμούς.

Εκ­πτω­τι­κά προ­γράμ­μα­τα για η­λι­κι­ω­μέ­νους, δη­λα­δή να πα­ρέ­χον­ται εκ­πτω­τι­κές τι­μές με συμ­πί­ε­ση του κό­στους.

Προ­βο­λή θε­μα­τι­κών μορ­φών του­ρι­σμού.

Λή­ψη μέ­τρων για την προ­σέλ­κυ­ση του­ρι­στών μα­κράς πα­ρα­μο­νής ή πα­ρα­χεί­μα­σης.

Ε­φαρ­μο­γή μέ­τρων για βελ­τί­ω­ση των υ­γει­ο­νο­μι­κών υ­πο­δο­μών – συγ­κοι­νω­νια­κών υ­πο­δο­μών και να δο­θεί έμ­φα­ση σε θέ­μα­τα α­σφά­λειας.

Το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας ε­πει­δή έ­χει προ­βλέ­ψει την α­νά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού της τρί­της η­λι­κί­ας, έ­χει ως στό­χο -ε­κτός των Ι­τα­λών που ή­δη προ­έ­βη σε ε­πα­φή- να συ­νε­χί­σει τις ε­πα­φές και με εκ­προ­σώ­πους άλ­λων Συν­δι­κά­των και Ορ­γα­νώ­σε­ων Συν­τα­ξι­ού­χων της Β. Ευ­ρώ­πης.