Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης.

 

ydrefsi_1


Ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης, ύ­στε­ρα α­πό την θε­τι­κή α­ξι­ο­λό­γη­ση της Εν­δι­ά­με­σης Δι­α­χει­ρι­στι­κής Αρ­χής της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου υ­πέ­γρα­ψε την α­πό­φα­ση έν­τα­ξης για χρη­μα­το­δό­τη­ση δύ­ο έρ­γων στο ΔΕΠΙΝ – Πε­λο­πον­νή­σου 2007 – 2013 συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 3,367,000.00 €

Ει­δι­κό­τε­ρα,

1. “Κα­τα­σκευ­ή ε­ξω­τε­ρι­κού δι­κτύ­ου ύ­δρευ­σης για ε­νί­σχυ­ση υ­δρευ­τι­κών α­ναγ­κών α­πό Ά­γιο Παύ­λο προς Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες & Δη­μο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα Μεσ­σή­νης του Δή­μου Μεσ­σή­νης, Β΄ Φά­ση (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)” συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2,807,000.00 € και ε­πι­λέ­ξι­μου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2,282,113.82 €

Αν­τι­κεί­με­νο της πρά­ξης εί­ναι η ε­κτέ­λε­ση της Β’ φά­σης του ο­λο­κλη­ρω­μέ­νου έρ­γου ύ­δρευ­σης του Δή­μου Μεσ­σή­νης, το ο­ποί­ο σε συν­δυα­σμό με τον Β’ ει­δι­κό π/υ ο­λο­κλη­ρώ­νει την με­λέ­τη ύ­δρευ­σης του Δή­μου και αν­τι­με­τω­πί­ζει συ­νο­λι­κά τα προ­βλή­μα­τα ύ­δρευ­σης του Δή­μου.

 

Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να σε αυ­τό τον ει­δι­κό π/υ προ­βλέ­πε­ται:

Η κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ76.1 (ό­ρια Τ.Δ. Αν­δρού­σας κα­πο­δι­στρια­κού Δή­μου Αν­δρού­σας με Τ.Δ.Λυ­κο­τρά­φου Δή­μου Μεσ­σή­νης) έ­ως και την δε­ξα­με­νή στον κόμ­βο Κ131 Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Μυρ­το­πο­τα­μιάς (κλά­δος Κ76.1 – Κ78 – Κ131 μή­κος 1.271m).Η κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ78 έ­ως και την δε­ξα­με­νή στον κόμ­βο Κ132 Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Λευ­κο­χώ­ρας (κλά­δος Κ78 – Κ83 – Κ132 μή­κος 2.073m). Η κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ83 έ­ως και την δε­ξα­με­νή στον κόμ­βο Κ133 Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Δρα­κο­νε­ρί­ου (κλά­δος Κ83 – Κ91 – Κ133 μή­κος 4.819m). Η κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ91 έ­ως και την δε­ξα­με­νή στον κόμ­βο Κ130 Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Α­νά­λη­ψης (κλά­δος Κ91 – Κ62 – Κ130 μή­κος 3.669m). Η κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ62 έ­ως τον κόμ­βο Κ50 πλη­σί­ον υ­δα­τό­πυρ­γου Μεσ­σή­νης (κλά­δος Κ62 – Κ70 – Κ50 μή­κος 6.727m).

Συ­νο­λι­κά δη­λα­δή προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­σκευ­ή α­γω­γού δι­κτύ­ου μή­κους 18.559 m

Οι σω­λη­νώ­σεις του δι­κτύ­ου συ­νο­λι­κού μή­κους 18.559 μέ­τρων θα εί­ναι α­πό σω­λή­νες πο­λυ­αι­θυ­λε­νί­ου υ­ψη­λής πυ­κνό­τη­τας HDPE 3ης γε­νιάς κα­τά CEN και τύ­που 10-16- 20 atm. Στις δι­α­κλα­δώ­σεις α­γω­γών θα το­πο­θε­τη­θούν δι­κλεί­δες ε­λέγ­χου 25 atm, εν­τός φρε­α­τί­ων εκ σκυ­ρο­δέ­μα­τος, για την α­πο­μό­νω­ση δι­κτύ­ου σε πε­ρι­πτώ­σεις ε­πι­σκευ­ών κλπ.

Τα τε­λι­κά πα­ρα­δο­τέ­α της πρά­ξης εί­ναι λει­τουρ­γι­κό τμή­μα του ε­ξω­τε­ρι­κού δι­κτύ­ου ύ­δρευ­σης το ο­ποί­ο θα υ­δρο­δο­τή­σει τη Δη­μο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα Μεσ­σή­νης και τις Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες Λευ­κο­χώ­ρας, Α­βρα­μιού, Δρα­κο­νε­ρί­ου, Μυρ­το­πο­τα­μιάς και την Πα­ρα­λια­κή ζώ­νη της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Μεσ­σή­νης.

Το πα­ρα­πά­νω δί­κτυ­ο α­να­πτύσ­σε­ται εν­τός των δι­οι­κη­τι­κών ο­ρί­ων του «Κα­πο­δι­στρια­κού» Δή­μου Μεσ­σή­νης στον ο­ποί­ο την αρ­μο­δι­ό­τη­τα της υ­πη­ρε­σί­ας ύ­δρευ­σης α­σκού­σε η ΔΕΥΑΜ, η ο­ποί­α και σή­με­ρα συ­νε­χί­ζει να α­σκεί.

2.  “Κα­τα­σκευ­ή ε­ξω­τε­ρι­κού δι­κτύ­ου ύ­δρευ­σης για ε­νί­σχυ­ση υ­δρευ­τι­κών α­ναγ­κών α­πό Ά­γιο Παύ­λο προς Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες και Δη­μο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα Μεσ­σή­νης του Δή­μου Μεσ­σή­νης, Β΄ Φά­ση (Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)”, συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 560,000.00  € και ε­πι­λέ­ξι­μου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 455,284.55 €

Αν­τι­κεί­με­νο της πρά­ξης εί­ναι η ε­κτέ­λε­ση της Β’  φά­σης με τον Β’ ει­δι­κό π/υ που ο­λο­κλη­ρώ­νει την με­λέ­τη ύ­δρευ­σης του Δή­μου και αν­τι­με­τω­πί­ζει συ­νο­λι­κά τα προ­βλή­μα­τα ύ­δρευ­σης του Δή­μου.

Με την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου θα λυ­θεί το πρό­βλη­μα ύ­δρευ­σης των δη­μο­τι­κών δι­α­με­ρι­σμά­των του Κα­πο­δι­στρια­κού Δή­μου Μεσ­σή­νης και του Δη­μο­τι­κού δι­α­με­ρί­σμα­τος Πο­λυ­λό­φου του Δή­μου Αν­δρού­σας, με­τα­φέ­ρον­τας ι­κα­νή πο­σό­τη­τα νε­ρού α­πό τις Πη­γές του Α­γί­ου Παύ­λου προς τις κα­τά τό­πους δε­ξα­με­νές των οι­κι­σμών.

Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να σε αυ­τό τον ει­δι­κό π/υ προ­βλέ­πε­ται:

1. Την κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ7 (το ο­ποί­ο βρί­σκε­ται στη δι­α­σταύ­ρω­ση του δρό­μου Αγ.Παύ­λος–Πα­τσέ­ι­κα με τον δρό­μο προς Πο­λύ­λο­φο) έ­ως και την δε­ξα­με­νή Πο­λυ­λό­φου Κ2 (κλά­δος Κ7 – Κ8 – Κ2 μή­κους 1.333m)

2. Την κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού δι­κτύ­ου α­πό τον κόμ­βο Κ76.1 (ό­ρια Τ.Δ. Αν­δρού­σας κα­πο­δι­στρια­κού Δή­μου Αν­δρού­σας με Τ.Δ.Λυ­κο­τρά­φου Δή­μου Μεσ­σή­νης) έ­ως και τον κόμ­βο Κ12 (κλά­δος Κ76.1 – Κ76 – Κ75 – Κ74 – Κ12 μή­κος 1.304m)

Συ­νο­λι­κά δη­λα­δή προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­σκευ­ή α­γω­γού δι­κτύ­ου μή­κους 2.637 m.

Οι σω­λη­νώ­σεις του δι­κτύ­ου μή­κους 2.637 μέ­τρων θα εί­ναι α­πό πο­λυ­αι­θυ­λέ­νιο (PE) νομ. δι­α­μέ­τρου DN 200 και 400 και ο­νο­μα­στι­κής πί­ε­σης 10 atm.

 

Το πα­ρα­πά­νω έρ­γο α­να­πτύσ­σε­ται ε­κτός των δι­οι­κη­τι­κών ο­ρί­ων του πρώ­ην Κα­πο­δι­στρια­κού Δή­μου Μεσ­σή­νης.