Επίσκεψη του Α­να­πλη­ρω­τή Υ­πουρ­γού Εσωτερικών Λε­ω­νί­δα Γρη­γο­ρά­κου στον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά

 

grigorakos4


Για τις με­γά­λες αλ­λα­γές και βα­θι­ές το­μές που α­παι­τούν­ται στη δη­μό­σια δι­οί­κη­ση, συ­ζή­τη­σαν ο Α­να­πλη­ρω­τής Υ­πουρ­γός Λε­ω­νί­δα Γρη­γο­ρά­κος με τον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά στην συ­νάν­τη­ση που εί­χαν στο γρα­φεί­ο του.

Ο κ. Α­λευ­ράς υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι οι Δή­μοι και οι Πε­ρι­φέ­ρει­ες πα­ρά την χα­μη­λή χρη­μα­το­δό­τη­ση που έ­χουν στέ­κον­ται όρ­θιοι.

Ο κ. Γρη­γο­ρά­κος α­πό την πλευ­ρά του ση­μεί­ω­σε ό­τι γί­νον­ται το­μές ,  ώ­στε να υ­πάρ­χει α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα κα­θώς και για να βελ­τι­ω­θούν οι δι­α­δι­κα­σί­ες για την ά­με­ση και σω­στή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του πο­λί­τη.

Πα­ράλ­λη­λα ζή­τη­σε την βο­ή­θεια του Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν οι το­μές.