Ερώτηση Γ. Λαμπρόπουλου για την κατασκευή νέου Μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη

 

2_2


Την κα­τα­σκευ­ή νέ­ου Μου­σεί­ου στην Αρ­χαί­α Μεσ­σή­νη , προ­κει­μέ­νου να στε­γά­σει τα πλού­σια ευ­ρή­μα­τα της Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης ζη­τά με ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην Βου­λή ο Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λος.

Στην ε­ρώ­τη­ση ο κ. Λαμ­πρό­που­λος α­να­φέ­ρει ό­τι:

«Η κα­τα­σκευ­ή νέ­ου Μου­σεί­ου στην Αρ­χαί­α Μεσ­σή­νη , προ­κει­μέ­νου να στε­γά­σει και εκ­θέ­σει τα πλού­σια ευ­ρή­μα­τα , εί­ναι α­ναγ­καί­α.

Ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια οι αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες εί­χαν υ­πο­δεί­ξει συγ­κε­κρι­μέ­νο χώ­ρο και εί­χαν προ­χω­ρή­σει οι δι­α­δι­κα­σί­ες α­κό­μη και οι α­παλ­λο­τρι­ώ­σεις .

Υ­πήρ­χαν δε δε­σμεύ­σεις α­πό τις ε­κά­στο­τε πο­λι­τι­κές η­γε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ο για έν­τα­ξη και χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό Κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια.

Στη συ­νέ­χεια υ­πήρ­ξαν άλ­λες προ­τά­σεις για την το­πο­θε­σί­α που θα α­νε­γεί­ρε­το το Μου­σεί­ο , με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χουν ση­μει­ω­θεί ση­μαν­τι­κές κα­θυ­στε­ρή­σεις α­φού πα­ρήλ­θαν ά­πρα­κτα με­ρι­κά χρό­νια , πέ­ρα­σε και το Γ’ Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο και τε­λει­ώ­νει τώ­ρα το ΕΣΠΑ.

Ε­πει­δή πρέ­πει να τε­λει­ώ­νουν πλέ­ον αυ­τά και να μην χά­νον­ται ευ­και­ρί­ες και χρή­μα­τα .»

Τέ­λος ο κ. Λαμ­πρό­που­λος ε­ρω­τά τον Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμου:

Τι θα πρά­ξει ώ­στε να τε­λει­ώ­σουν ά­με­σα οι μέ­χρι τώ­ρα χρο­νο­βό­ρες δι­α­δι­κα­σί­ες ;

Θα εν­τα­χθεί τώ­ρα στο ΕΣΠΑ η κα­τα­σκευ­ή νέ­ου Μου­σεί­ου στην Αρ­χαί­α Μεσ­σή­νη;