Ερώτηση Πετράκου για την ολοκληρωθεί του φράγματος της Λεκάνης των Φιλιατρών

 

a61e9b69da6e2bdea70d3503f581d53b_L


Για την ο­λο­κλή­ρω­ση της κα­τα­σκευ­ής του φράγ­μα­τος της Λε­κά­νης των Φι­λια­τρών, το ο­ποί­ο εί­ναι συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Γε­ωρ­γι­κό Τα­μεί­ο Α­νά­πτυ­ξης το ο­ποί­ο το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα έ­χει πα­γώ­σει ε­ρω­τά τον υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος.

Ο κ. Πε­τρά­κος στην ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε το­νί­ζει τα ε­ξής:

«Η πε­ρι­ο­χή της Τρι­φυ­λί­ας εί­ναι μια α­πό τις ση­μαν­τι­κό­τε­ρες α­γρο­τι­κές πε­ρι­ο­χές της Μεσ­ση­νί­ας. Η ο­λο­κλή­ρω­ση της κα­τα­σκευ­ής του φράγ­μα­τος της Λε­κά­νης των Φι­λια­τρών, το ο­ποί­ο εί­ναι συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο α­πό το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Γε­ωρ­γι­κό Τα­μεί­ο Α­νά­πτυ­ξης στο πρό­γραμ­μα Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης της Ελ­λά­δας 2007-2013 με φο­ρέ­α ε­φαρ­μο­γής το Υ­πουρ­γεί­ο Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, θα συμ­βά­λει στη α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής και γε­νι­κό­τε­ρα της α­γρο­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Πα­ρό­λο που το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των ερ­γα­σι­ών έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί, οι ερ­γα­σί­ες του έρ­γου το τε­λευ­ταί­ο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα έ­χουν πα­γώ­σει και ου­σι­α­στι­κά έ­χουν στα­μα­τή­σει.

Το έρ­γο έ­χει συμ­βα­τι­κή υ­πο­χρέ­ω­ση να ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι το τέ­λος του Ι­ου­λί­ου 2014, αλ­λά πλέ­ον εί­ναι ά­γνω­στο πό­τε θα τε­λει­ώ­σει αν δεν ξε­πε­ρα­στούν τα προ­βλή­μα­τα που σχε­τί­ζον­ται με την μη έγ­κρι­ση με­λε­τών, με τη μη έγ­κρι­ση μι­κρό-τρο­πο­ποι­ή­σε­ων της με­λέ­της και με την κα­θυ­στέ­ρη­ση κα­τα­βο­λής πο­σών που αν­τι­στοι­χούν σε ε­κτε­λε­σμέ­νες ερ­γα­σί­ες. Συγ­κε­κρι­μέ­να σύμ­φω­να με δη­μο­σι­εύ­μα­τα οι αι­τί­ες εί­ναι οι ε­ξής:

Y­πάρ­χει με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έγ­κρι­ση της με­λέ­της ευ­στά­θειας των πρα­νών, η ο­ποί­α θα ε­πι­τρέ­ψει την ά­με­ση ε­κτέ­λε­ση των α­πα­ραί­τη­των ερ­γα­σι­ών με τη δι­α­δι­κα­σί­α ε­πει­γου­σών ερ­γα­σι­ών α­πο­φυ­γής κιν­δύ­νων, που α­φο­ρούν το νέ­ο δρό­μο Μό­ρε­να-Φράγ­μα που έ­χει χα­ρα­χθεί. Η έγ­κρι­ση αυ­τής της με­λέ­της εί­ναι προ­ϋ­πό­θε­ση για να ε­κτε­λε­στούν ά­με­σα οι ερ­γα­σί­ες που να α­πα­λύ­νουν τα πρα­νή του δρό­μου και θα ε­πι­τρέ­ψουν την συ­νέ­χι­ση των ερ­γα­σι­ών κα­τα­σκευ­ής του φράγ­μα­τος. Η κα­θυ­στέ­ρη­ση αυ­τή εί­ναι η βα­σι­κό­τε­ρη αι­τί­α που έ­χουν στα­μα­τή­σει οι ερ­γα­σί­ες.

Δεύ­τε­ρη αι­τί­α εί­ναι η κα­θυ­στέ­ρη­ση έγ­κρι­σης μι­κρό-τρο­πο­ποι­ή­σε­ων της με­λέ­της ώ­στε να μην α­παι­τη­θεί συμ­πλη­ρω­μα­τι­κή σύμ­βα­ση και υ­πέρ­βα­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του έρ­γου και υ­πάρ­ξει και άλ­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση στην ε­κτέ­λε­ση του.

Τρί­τη αι­τί­α εί­ναι οι ο­φει­λές προς την ε­ται­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής εί­ναι πε­ρί­που 1,5 εκ ευ­ρώ.

Κα­τό­πιν τού­των ε­ρω­τά­ται ο αρ­μό­διος υ­πουρ­γός:

Για ποι­ο λό­γο υ­πάρ­χει κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έγ­κρι­ση των με­λε­τών ευ­στά­θειας των πρα­νών, η ο­ποί­α θα ε­πι­τρέ­ψει να ε­κτε­λε­στούν ά­με­σα οι α­πα­ραί­τη­τες ερ­γα­σί­ες με τη δι­α­δι­κα­σί­α ε­πει­γου­σών ερ­γα­σι­ών α­πο­φυ­γής κιν­δύ­νων, που α­φο­ρούν το νέ­ο δρό­μο που έ­χει χα­ρα­χθεί Μό­ρε­να-Φράγ­μα α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου; Πό­τε προ­βλέ­πε­ται να υ­πάρ­ξει η α­παι­τού­με­νη έγ­κρι­ση;

Με δε­δο­μέ­νο ό­τι οι κά­τοι­κοι της πε­ρι­ο­χής ο­νο­μά­ζουν αυ­τό το ση­μεί­ο «Βυ­θί­σμα­τα», υ­πάρ­χει γε­ω­λο­γι­κή-στα­τι­κή με­λέ­τη που να δι­α­σφα­λί­ζει ό­τι δεν θα υ­πάρ­ξει στο μέλ­λον κα­το­λί­σθη­ση; Έ­χει ε­ξε­τα­στεί η πρό­τα­ση των κα­τοί­κων να τρο­πο­ποι­η­θεί η με­λέ­τη ώ­στε ο δρό­μος να πά­ει ευ­θεί­α προς την πε­ρι­ο­χή της «Πι­κρό­βρυ­σης» ό­που τα ε­δά­φη θε­ω­ρούν­ται πιο στα­θε­ρά;

Για­τί κα­θυ­στε­ρεί η έγ­κρι­ση μι­κρό-τρο­πο­ποι­ή­σε­ων της με­λέ­της ώ­στε να μην α­παι­τη­θεί συμ­πλη­ρω­μα­τι­κή σύμ­βα­ση και υ­πέρ­βα­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του έρ­γου και υ­πάρ­ξει και άλ­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση στην ε­κτέ­λε­ση του; Πό­τε προ­βλέ­πε­ται να υ­πάρ­ξει η α­παι­τού­με­νη έγ­κρι­ση;

Για­τί δεν κα­τα­βάλ­λον­ται τα πο­σά που αν­τι­στοι­χούν στις ε­κτε­λε­σθεί­σες ερ­γα­σί­ες προς την α­νά­δο­χο ε­ται­ρεί­ας τη στιγ­μή μά­λι­στα που το έρ­γο εί­ναι συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο κα­τά 75% α­πό το  Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Γε­ωρ­γι­κό Τα­μεί­ο Α­νά­πτυ­ξης;»