Κίνηση συλλογής τροφίμων για την στήριξη των συσσιτίων της Ι. Μ. Μεσσηνίας από την ΝΟΔΕ Μεσσηνίας

 

donate_food


Συγ­κέν­τρω­ση ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρω­ν ει­δών σί­τι­σης προ­κει­μέ­νου να τα πα­ρα­δώ­σουν στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Μεσ­ση­νί­ας, δι­ορ­γα­νώ­νει η ΝΟΔΕ Μεσ­ση­νί­ας.

Η πρω­το­βου­λί­α αυ­τή εν­τάσ­σε­ται στις δρά­σεις Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης του πο­λι­τι­κού φο­ρέ­α της ΝΔ.

Η πλή­ρης α­να­κοί­νω­ση της ΝΟΔΕ εί­ναι η ε­ξής:

«Η πρω­το­βου­λί­α «ΣΤΗΡΙΖΩ» (Δρά­σεις Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης) του πο­λι­τι­κού μας φο­ρέ­α έ­χει σαν στό­χους:

•  Να βο­η­θή­σει ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρους συμ­πο­λί­τες μας που έ­χουν α­νάγ­κη.

•  Να στη­ρί­ξει κοι­νω­νι­κούς φο­ρείς που προ­σφέ­ρουν κοι­νω­νι­κό έρ­γο.

•  Να καλ­λι­ερ­γή­σει την κουλ­τού­ρα του ε­θε­λον­τι­σμού και της συμ­με­το­χής σε ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρα μέ­λη του κόμ­μα­τός μας.

•  Να ευ­αι­σθη­το­ποι­ή­σει την κοι­νω­νί­α σε θέ­μα­τα κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης.

Οι δρά­σεις αυ­τές α­πο­τε­λούν μέ­ρος ε­νός ευ­ρύ­τε­ρου σχε­δια­σμού που σκο­πό έ­χει να ε­πα­να­φέ­ρει την ελ­πί­δα και την αι­σι­ο­δο­ξί­α ό­τι σύν­το­μα η πα­τρί­δα μας θα μπο­ρέ­σει να ξε­πε­ρά­σει τις ση­με­ρι­νές της δυ­σκο­λί­ες.

Εί­ναι η έκ­φρα­ση του Νέ­ου Κοι­νω­νι­κού Πα­τρι­ω­τι­σμού που έ­χει α­νάγ­κη η χώ­ρα μας, προ­κει­μέ­νου να ξε­πε­ρά­σει τον τε­λευ­ταί­ο κά­βο, πριν την ε­πι­στρο­φή στην α­νά­πτυ­ξη.

Γιʼ αυ­τό ε­πι­βάλ­λε­ται, ι­δι­αί­τε­ρα σε μας τους νε­ο­δη­μο­κρά­τες να πρω­το­στα­τή­σου­με στο χτί­σι­μο της Νέ­ας Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας που θα βα­σί­ζε­ται στην αλ­λη­λο­κα­τα­νό­η­ση, την αν­θρω­πιά και την συμ­με­το­χή.
Στό­χος μας εί­ναι η συγ­κέν­τρω­ση ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρω­ν ει­δών σί­τι­σης προ­κει­μέ­νου να τα πα­ρα­δώ­σου­με προς δι­ά­θε­ση στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Μεσ­ση­νί­ας.

Κα­λού­με τα μέ­λη μας, τους φί­λους μας, ό­λους τους πο­λί­τες της Μεσ­ση­νί­ας να συμ­με­τά­σχουν ε­νερ­γά, συ­νει­σφέ­ρον­τας ο κα­θέ­νας με τις δυ­να­τό­τη­τες που έ­χει, στη συλ­λο­γή τρο­φί­μων και ει­δών σί­τι­σης.

Τα εί­δη αυ­τά συγ­κεν­τρώ­νον­ται ή­δη στα γρα­φεί­α της ΝΟΔΕ Μεσ­ση­νί­ας και η δι­α­δι­κα­σί­ας πε­ρι­συλ­λο­γής θα ο­λο­κλη­ρω­θεί το Σάβ­βα­το 2 Νο­εμ­βρί­ου στις 14:00.»