Καλαμάτα: Ήρθε το πρώτο «ραβασάκι» κατάσχεσης μισθού σε εργαζόμενο της ΔΕΥΑΚ από την εφορία

 

EFORIA11


Δί­ω­ρη στά­ση ερ­γα­σί­ας και συγ­κέν­τρω­ση δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας έ­ξω α­πό την ε­φο­ρί­α, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει το σω­μα­τεί­ο ερ­γα­ζο­μέ­νων της ΔΕΥΑΚ την Τε­τάρ­τη 30 Ο­κτω­βρί­ου, με α­φορ­μή την κα­τά­σχε­ση μι­σθού α­πό την ΔΟΥ  σε ερ­γα­ζό­με­νο της ΔΕΥΑΚ.

Το σω­μα­τεί­ο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην α­να­κοί­νω­σή του το­νί­ζει ό­τι:

«Με έγ­γρα­φο της  Δ Ο Υ, κα­τα­σχέ­θη­κε μι­σθός ερ­γα­ζό­με­νου πού χρω­στού­σε στην ε­φο­ρί­α.  Το Σω­μα­τεί­ο ό­ταν το πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε, συ­νε­δρί­α­σε ε­κτά­κτως και α­πο­φά­σι­σε για την Τε­τάρ­τη 30 Ο­κτω­βρί­ου, δί­ω­ρη στά­ση ερ­γα­σί­ας 12,30-14,30 και συγ­κέν­τρω­ση δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας έ­ξω α­πό την ε­φο­ρί­α.

Κα­λού­με, ό­λα; Τα Σω­μα­τεί­α να δη­λώ­σουν συμ­πα­ρά­στα­ση και συμ­με­το­χή. Η υ­πό­θε­ση δεν α­φο­ρά μό­νο τη ΔΕΥΑΚ. Σε λί­γες η­μέ­ρες χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι σε κά­θε κλά­δο ερ­γα­σί­ας και συν­τα­ξι­ού­χοι,  θα λά­βουν, αν δεν έ­χουν λά­βει α­κό­μα, κα­τα­σχε­τή­ρια μι­σθών και  συν­τά­ξε­ων. Χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι και συν­τα­ξι­ού­χοι θα δε­χτούν κα­τα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμούς της κα­τοι­κί­ας τους..

Δεν πρέ­πει να α­φή­σου­με κα­νέ­ναν μό­νο του. Έ­χου­με την δύ­να­μη αν α­πο­φα­σί­σου­με να τους κα­θυ­στε­ρή­σου­με, α­κό­μα και να τους α­να­τρέ­ψου­με την πο­λι­τι­κή πού μας θέ­λει ε­ξα­θλι­ω­μέ­νους.

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ»