«Μία Περιφέρεια, ένας Πλανήτης», στο Costa Navarino παρουσία του Πρωθυπουργου Αντώνη Σαμαρά

 

20131001_121150


Το ellines.com και η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου δι­ορ­γα­νώ­νουν συ­νέ­δριο με θέ­μα: «Μί­α Πε­ρι­φέ­ρεια, έ­νας Πλα­νή­της», το Σάβ­βα­το 19 Ο­κτω­βρί­ου, στις 9.30 το πρω­ί, στο Costa Navarino. Το συ­νέ­δριο θα τι­μή­σει με την πα­ρου­σί­α του ο Πρω­θυ­πουρ­γός Αν­τώ­νης Σα­μα­ράς.

Το πρό­γραμ­μα του συ­νε­δρί­ου έ­χει ως ε­ξής:

9.30 Προ­σέ­λευ­ση – Eγ­γρα­φές

10.00 Έ­ναρ­ξη Συ­νε­δρί­ου. Ει­σα­γω­γή α­πό τον Νί­κο Χα­τζη­νι­κο­λά­ου, εκ­δό­τη – δι­ευ­θυν­τή της Realnews, ο ο­ποί­ος θα εί­ναι συν­το­νι­στής

10.30 Γρη­γό­ρης Στε­φα­νό­που­λος, Κα­θη­γη­τής Βι­ο­τε­χνο­λο­γί­ας και Χη­μι­κής Μη­χα­νι­κής στο Ιν­στι­τού­το Τε­χνο­λο­γί­ας της Μα­σα­χου­σέ­της (MIT)

10.55 Άρ­τε­μις Π. Σι­μο­πού­λου M.D., Πρό­ε­δρος του Κέν­τρου Γε­νε­τι­κής Δι­α­τρο­φής και Υ­γεί­ας (ΗΠΑ)

11.20 Κώ­στας Μα­κρής, Πρό­ε­δρος και Δι­ευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του ο­μί­λου Μα­κρής (Αυ­στρα­λί­α)

11.45 Δι­ά­λειμ­μα

12.05 Χα­ρά Νι­κο­λα­κο­πού­λου, με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κή ε­ρευ­νή­τρια στο Imperial College του Λον­δί­νου

12.30 Πε­ρι­κλής Πα­πα­δό­που­λος, Δι­ευ­θυν­τής και Κα­θη­γη­τής του Κέν­τρου Α­ε­ρο­δι­α­στη­μι­κής Μη­χα­νι­κής στο πο­λι­τεια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο San Jose στην Κα­λι­φόρ­νια – Ε­ρευ­νη­τής στο Κέν­τρο Ames της NASA

13.00 Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και Α­νά­πτυ­ξη στην Πε­ρι­φέ­ρεια της Πε­λο­πον­νή­σου

13.45 Γεύ­μα

15.00 Το­πο­θέ­τη­ση Χρή­στου Μπάρ­λα, ι­δρυ­τή του ellines.com

15.10 Το­πο­θέ­τη­ση Πέ­τρου Τα­τού­λη, Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου

15.30 Κλεί­σι­μο συ­νε­δρί­ου

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για το συ­νέ­δριο μπο­ρεί κα­νείς να βρει στο www.ellines.com