Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο « Μια Περιφέρεια , ένας Πλανήτης»

 

COSTA50


Με ε­πι­τυ­χί­α ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το συ­νέ­δριο « Μια Πε­ρι­φέ­ρεια , έ­νας Πλα­νή­της» που δι­ορ­γά­νω­σαν το ellines. com  και η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου στο Costa  Navarino. Την Κυ­βέρ­νη­ση εκ­προ­σω­πη­σε ο Α­να­πλη­ρω­τής Υ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης Κω­στής Χα­τζη­δά­κης και πα­ρα­βρέ­θη­καν ο υ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών Γιά­ννης Μι­χε­λά­κης, οι υ­φυ­πουρ­γοί Οι­κο­νο­μι­κών και Α­θλη­τι­σμού Μαυ­ρα­γά­νης και Αν­δρια­νός αν­τί­στοι­χα, ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης, ο ι­δρυ­τής του ellines. com Χρή­στος Μπάρ­λας, η πρέ­σβης της Αυ­στρα­λί­ας , ο πρέ­σβης της Κί­νας, Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχες ,ο Ει­δι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΣΔΟΕ, Στέ­λιος Στα­σι­νό­που­λος, Δή­μαρ­χοι, εκ­πρό­σω­ποι της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής κοι­νό­τη­τας, των θε­σμι­κών φο­ρέ­ων και των Μ.Μ.Ε.

Ο ι­δρυ­τής του ellines. com  Χρή­στος Μπάρ­λας κλεί­νον­τας το συ­νέ­δριο ση­μεί­ω­σε « το ellines. com  θα συ­νε­χί­σει να α­να­κα­λύ­πτει τους έλ­λη­νες που  ξε­χω­ρί­ζουν δι­α­κρί­νον­ται και μπο­ρούν.»

Ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πέ­τρος Τα­τού­λης υ­πο­γράμ­μι­σε:

« Η Πε­λο­πόν­νη­σος έ­χει προ­χω­ρή­σει μπρο­στά . Οι άν­θρω­ποι αυ­τού του τό­που έ­χουν α­πο­δεί­ξει και έ­χουν δεί­ξει δείγ­μα­τα του ά­δο­λου πα­τρι­ω­τι­σμού που τους δι­α­κρί­νει ό­ταν χρει­ά­στη­κε. Ε­μείς δεν πι­στεύ­ου­με σε σω­τή­ρες η μό­νη ελ­πί­δα του εί­ναι η πο­λί­τες , εί­ναι η προ­σπά­θεια μας . Η Πε­ρι­φέ­ρεια εί­χε σχέ­διο α­πό την πρώ­τη στιγ­μή και το δι­α­πραγ­μα­τευ­τή­κα­με πρί­νε τις ε­κλο­γές με τους πο­λί­τες. Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή πι­στέ­ψα­με στην ε­ξω­στρέ­φεια. Προ­χω­ρού­με με το μον­τέ­λο του ΣΔΙΤ  για  την δι­α­χεί­ρι­ση των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των, τε­λει­ώ­σα­με έ­να δι­α­γω­νι­σμό χω­ρίς εν­στά­σεις . Ε­τοι­μά­ζου­με το ΣΔΙΤ για τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό του σι­δη­ρο­δρό­μου με χα­ρα­κτή­ρα του­ρι­στι­κό. Το 2014 το φυ­σι­κό α­έ­ριο πά­ει στην Μεσ­ση­νί­α και στην συ­νέ­χεια Λα­κω­νί­α και συ­νε­χί­ζει. Ε­τοι­μά­ζου­με το α­ε­ρο­δρό­μιο της Τρί­πο­λης με ΣΔΙΤ.»

Στο συ­νέ­δριο μί­λη­σαν οι ε­πι­στή­μο­νες:

Ο Γρη­γό­ρης Στε­φα­νό­που­λος, Κα­θη­γη­τής Βι­ο­τε­χνο­λο­γί­ας και Χη­μι­κής Μη­χα­νι­κής στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Μα­σα­χου­σέ­της (ΜΙΤ) (ΗΠΑ) ο ο­ποί­ος ε­πε­σή­μα­νε την ση­μα­σί­α που έ­χει η λει­τουρ­γί­α κα­λών Πα­νε­πι­στη­μί­ων στην Πε­ρι­φέ­ρεια για την α­νά­πτυ­ξη ,  χω­ρίς ό­μως να εί­ναι ι­κα­νή συν­θή­κη για την α­νά­πτυ­ξη,

Η Άρ­τε­μις Π. Σι­μο­πού­λου M.D., Πρό­ε­δρος του Κέν­τρου Γε­νε­τι­κής Δι­α­τρο­φής και Υ­γεί­ας (ΗΠΑ) α­να­φέρ­θη­κε στην Ελ­λη­νι­κή δι­α­τρο­φή το­νί­ζον­τας τις θε­ρα­πευ­τι­κές της ι­κα­νό­τη­τες της. Ση­μεί­ω­σε πα­ράλ­λη­λα ό­τι η προ­βο­λή του ε­λαι­ο­λά­δου δεν εί­ναι ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή .Ε­νώ α­να­φέρ­θη­κε και στις ι­δι­ό­τη­τες που έ­χουν αρ­κε­τά προ­ϊ­όν­τα που καλ­λι­ερ­γούν­ται στην Ελ­λη­νι­κή γη.

Ο Κώ­στας Μα­κρής, Πρό­ε­δρος και Δι­ευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του Ο­μί­λου Ε­ται­ρει­ών Μα­κρής (Αυ­στρα­λί­α) , α­να­φέρ­θη­κε στη γρα­φει­ο­κρα­τί­α του Ελ­λη­νι­κού δη­μο­σί­ου και ζή­τη­σε να βο­η­θη­θούν οι Έλ­λη­νες του Ε­ξω­τε­ρι­κού που ε­πι­θυ­μούν να ε­πεν­δύ­σουν στην Ελ­λά­δα και ό­χι ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά εί­πε «να μπο­ρούν να α­γο­ρά­ζουν ελ­λη­νι­κή γη οι  ξέ­νοι και ό­χι οι Έλ­λη­νες του ε­ξω­τε­ρι­κού , που μπο­ρούν να ε­πι­στρέ­ψουν και τα παι­διά τους στην Ελ­λά­δα».

Μί­λη­σαν ε­πί­σης οι :

Η Χα­ρά Νι­κο­λα­κο­πού­λου, Με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κή ε­ρευ­νή­τρια στο Imperial College του Λον­δί­νου (Μ. Βρε­τα­νί­α), η ο­ποί­α τι­μή­θη­κε με το Βρα­βεί­ο του Κα­λύ­τε­ρου Νέ­ου Ε­ρευ­νη­τή για τη συμ­βο­λή της στην πρό­λη­ψη και τη θε­ρα­πεί­α του καρ­κί­νου του στό­μα­τος και του δέρ­μα­τος.

Ο Πε­ρι­κλής Πα­πα­δό­που­λος, Δι­ευ­θυν­τής και Κα­θη­γη­τής του Κέν­τρου Α­ε­ρο­δι­α­στη­μι­κής Μη­χα­νι­κής στο πο­λι­τεια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο San Hose στην Κα­λι­φόρ­νια – Ε­ρευ­νη­τής στο Κέν­τρο Ames της NASA (ΗΠΑ) και ο Γε­ώρ­γιος Τσιμ­πί­δης, Οι­νο­ποι­ός, Πρό­ε­δρος Ε­ξα­γω­γέ­ων Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Λα­κω­νί­ας.

Για το πρό­γραμ­μα LEADER  μί­λη­σε η Η­ρώ Τσιμ­πρή: Εκ­πρό­σω­πος των Α­να­πτυ­ξια­κών Ε­ται­ρει­ών της Πε­λο­πον­νή­σου, Δι­ευ­θύν­τρια της Α­χα­ΐ­α Α­να­πτυ­ξια­κή Α.Ε. Η κ. Τσιμ­πρή α­να­φε­ρό­με­νη στη  5η  Προ­γραμ­μα­τι­κή Πε­ρί­ο­δο 2014-2020σημείωσε ό­τι σκο­πός εί­ναι η α­νά­πτυ­ξη δε­σμών με­τα­ξύ α­στι­κών και α­γρο­τι­κών πε­ρι­ο­χών, η συμ­βο­λή για α­πο­φυ­γή της ά­τα­κτης α­στι­κής ε­ξά­πλω­σης και η εν­θάρ­ρυν­ση της δη­μι­ουρ­γί­ας ι­σορ­ρο­πη­μέ­νων δι­κτύ­ων μι­κρών και με­γά­λων πό­λε­ων.

Το Συ­νέ­δριο συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται στο πλαί­σιο του το­πι­κού προ­γράμ­μα­τος προ­σέγ­γι­σης LEADER Ά­ξο­νας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013, Μέ­τρο 42Ια «Δι­α­το­πι­κή Συ­νερ­γα­σί­α» με τί­τλο: «Νή­σος Πε­λο­πόν­νη­σος», α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση (ΕΓΤΑΑ) και 5το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο.