Ξεκίνησε η υλοποίηση της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα στην Πελοπόννησο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Δ.Ν.Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ


Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο προχωρεί και ξεκινά να υλοποιείται, παρά τις περί του αντιθέτου φωνές. Ύστερα από την υπογραφή και της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, η Περιφέρεια ξεκίνησε άμεσα τις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση του έργου, που φιλοδοξεί να λύσει το τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων.

Πάντως, με την ευκαιρία των εορτασμών της Άλωσης, ο υπουργός κ. Σκουρλέτης, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είχε εκτενή συζήτηση με τους δημάρχους του Νομού, υπήρξε ξεκάθαρος: «Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να ενσωματώσει στην επικείμενη υπογραφή σύμβασης κάποιες τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», δήλωσε.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η Περιφέρεια Πελοποννήσου απηύθυνε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης (δείτε ΕΔΩ) «Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του θεματικού στόχου 6 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στο αναθεωρημένο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει την κατασκευή:
 Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ
 Χώρων υγειονομικής ταφής ΧΥΤΥ.
 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ
1.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:
Δράση 8. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
 Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
 Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
 Δίκτυα Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.
1.3. Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:
 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
 Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.
 Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
 Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων.
 Υπηρεσίες Συμβούλου ενεργειών Δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης