Ο Δήμος Τριφυλίας για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

 

2Q4A6967-3


Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικά

Ο δήμος Τριφυλίας με δελτίο τύπου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας παραχώρησης χωρίς την διεξαγωγή δημοπρασίας.

Ο ενδιαφερόμενος για να μισθώσει χώρο αιγιαλού υποβάλλει στο τμήμα εσόδων του Δήμου Τριφυλίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση. Στην αίτηση αναγράφονται :

α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας,

β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου

2) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν.4281/2014,ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ.,ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.

3) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

4) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

5) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

6) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.