Προσλήψεις θα κάνει ο Δήμος Μεσσήνης

 

Καταγραφή


Εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο  για το Νοέμβριο, θα προσλάβει ο Δήμος Μεσσήνης. Συνολικά πρόκειται να προσληφθούν 20 άτομα.
Οι 19 θα είναι εργάτες γενικών καθηκόντων, χωρίς να απαιτούνται τυπικά προσόντα και το ένα θα είναι χειριστής μηχανημάτων έργων, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Γ’ τάξης Γ’
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, που χορηγείται από το Δήμο Μεσσήνης και να την υποβάλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  Μισθοδοσίας έως και τις 31 Οκτωβρίου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο τυπικών προσόντων (άδεια χειριστή) και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.
tharrosnews.gr