Πρόσληψη Ιατρού Εργασίας από το Δήμο Τριφυλίας

 

2013_04_25_05_18_47__40ce0d116242418ab3c99980b0abc495


Ο Δήμος Τριφυλίας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες γιατρού εργασίας για δώδεκα (12) μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 4.224,00 €, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010.

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή) , για την παραπάνω υπηρεσία, στο Δημοτικό Κατάστημα Τριφυλίας (Τμήμα Προγραμματισμού – Κον Αλεξόπουλο Αλέξανδρο) έως και 22/5/2017 και ώρα 14:00. Μαζί με την προσφορά παρακαλούμε να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση όπως το σχετικό υπόδειγμα.

Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας πρόσληψης γιατρού εργασίας, αποτελεί η αριθ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.