Στελέχη του ΥΠΕΚΑ κάνουν αυτοψία σε οικισμούς της Μεσσηνίας

 

skoupidia64-478x270


Στε­λέ­χη του ΥΠΕΚΑ που βρί­σκον­ται στη Μεσ­ση­νί­α προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αυ­το­ψί­α δειγ­μα­το­λη­πτι­κά σε οι­κι­σμούς για τους ο­ποί­ους το ΥΠΕΚΑ έ­χει α­να­θέ­σει με­λέ­τες με τον τί­τλο «Με­λέ­τη μορ­φο­λο­γι­κών κα­νό­νων δό­μη­σης και αρ­χι­τε­κτο­νι­κής στις πε­ρι­ο­χές εν­τός και ε­κτός οι­κι­σμών μέ­χρι 2000 κα­τοί­κων της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Μεσ­ση­νί­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου», ε­πι­σκέ­φθη­καν σή­με­ρα τον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά.

Σκο­πός των με­λε­τών εί­ναι η δη­μι­ουρ­γί­α μιας βά­σης δε­δο­μέ­νων για ό­λους τους οι­κι­σμούς της Μεσ­ση­νί­ας ως προς το θε­σμι­κό τους πλαί­σιο, αν εί­ναι ο­ρι­ο­θε­τη­μέ­νοι, αν έ­χουν δα­σι­κές πε­ρι­ο­χές, για τους πα­ρα­λια­κούς οι­κι­σμούς αν έ­χουν χα­ραγ­μέ­νο αι­για­λό και πα­ρα­λί­α κ.λ.π.

Στη συ­νέ­χεια γί­νε­ται κα­τη­γο­ρι­ο­ποί­η­ση των οι­κι­σμών α­νά­λο­γα με τα μορ­φο­λο­γι­κά τους δε­δο­μέ­να με σκο­πό στους πιο εν­δι­α­φέ­ρον­τες να προ­τα­θούν μορ­φο­λο­γι­κοί πε­ρι­ο­ρι­σμοί δό­μη­σης ώ­στε ν’ α­πο­φεύ­γον­ται ση­με­ρι­νές α­στο­χί­ες.

Η νέ­α πα­ρα­γω­γή κτι­ρί­ων ν’ α­πο­τε­λεί δη­μι­ουρ­γι­κή συ­νέ­χεια του το­πι­κού πο­λι­τι­σμού και ό­χι αρ­νη­τι­κή το­μή. Να έ­χει αι­σθη­τι­κή ποι­ό­τη­τα, να προ­σαρ­μό­ζε­ται στην οι­κο­δο­μι­κή πα­ρά­δο­ση και το το­πί­ο της πε­ρι­ο­χής. Δι­α­φά­νεια με τη δι­α­μόρ­φω­ση αν­τι­κει­με­νι­κών κρι­τη­ρί­ων ε­λέγ­χου των αρ­χι­τε­κτο­νι­κών με­λε­τών με συμ­με­το­χή και ε­νη­μέ­ρω­ση του πο­λί­τη.

Ο κ. Α­λευ­ράς τό­νι­σε ό­τι το πα­ρα­πά­νω πρό­γραμ­μα εί­ναι μια φι­λό­δο­ξη πρω­το­βου­λί­α με ο­φέ­λη τη δι­α­φύ­λα­ξη ε­νός ση­μαν­τι­κού οι­κο­νο­μι­κού και πο­λι­τι­στι­κού πό­ρου που εί­ναι η ταυ­τό­τη­τα της κά­θε πε­ρι­ο­χής, στο­χεύ­ει στην προ­ώ­θη­ση της πρά­σι­νης α­νά­πτυ­ξης και το ση­μαν­τι­κό­τε­ρο στην ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του πο­λί­τη και τη δι­α­φά­νεια.