Στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η κατασκευή του Ισόπεδου Κόμβου του Αερολιμένα Καλαμάτας

 

aerodromio-kalamatas3


Ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης, ύ­στε­ρα α­πό την θε­τι­κή α­ξι­ο­λό­γη­ση της Εν­δι­ά­με­σης Δι­α­χει­ρι­στι­κής Αρ­χής Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου υ­πέ­γρα­ψε την α­πό­φα­ση έν­τα­ξης για χρη­μα­το­δό­τη­ση του α­κό­λου­θου έρ­γου στο ΔΕΠΙΝ – Πε­λο­πον­νή­σου 2007 – 2013 προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 874.000,00 €

Με το πα­ρόν έρ­γο προ­βλέ­πε­ται να γί­νει η κα­τα­σκευ­ή ι­σό­πε­δου κόμ­βου για την α­σφα­λή κυ­κλο­φο­ρια­κή σύν­δε­ση του α­ε­ρο­λι­μέ­να Κα­λα­μά­τας με την 82η Ε­θν. ο­δό (Σπάρ­τη – Κα­λα­μά­τα-Μεσ­σή­νη-Πύ­λος) στο τμή­μα Α­σπρό­χω­μα – Μεσ­σή­νη.

Θα κα­τα­σκευα­στεί ι­σό­πε­δη κυ­κλι­κή πλα­τεί­α δι­α­μέ­τρου 35μ και συ­νο­λι­κού μή­κους ο­δο­ποι­ί­ας 400μ. πε­ρί­που, η ο­ποί­α δι­α­μορ­φώ­νε­ται υ­ψο­με­τρι­κά 70cm ψη­λό­τε­ρα α­πό την υ­φι­στά­με­νη Ε­θνι­κή Ο­δό.

Ε­πί­σης, προ­βλέ­πε­ται α­πο­χέ­τευ­ση – α­πο­στράγ­γι­ση, ση­μα­το­δό­τη­ση και η­λε­κτρο­φω­τι­σμός του ι­σό­πε­δου κόμ­βου.

Η κα­τα­σκευ­ή του ι­σό­πε­δου κόμ­βου του α­ε­ρο­λι­μέ­να Κα­λα­μά­τας έ­χει ως σκο­πό την ε­πί­τευ­ξη της α­σφά­λειας και τη  μεί­ω­ση των α­τυ­χη­μά­των προς ό­φε­λος των χρη­στών του ο­δι­κού δι­κτύ­ου, με τον πε­ρι­ο­ρι­σμό της λει­τουρ­γι­κής τα­χύ­τη­τας των ο­χη­μά­των.