Συνάντηση Αλευρά με τον υπεύθυνο του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής της ΔΗΜΑΡ Α. Θεοχαρόπουλο

 

aleuras44


O Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς συ­ναν­τή­θη­κε σή­με­ρα με τον πρώ­ην Ει­δι­κό Γραμ­μα­τέ­α Κοι­νο­τι­κών Πό­ρων και Υ­πο­δο­μών και υ­πεύ­θυ­νο του Το­μέ­α Α­γρο­τι­κής Πο­λι­τι­κής της Δη­μο­κρα­τι­κής Α­ρι­στε­ράς Α­θα­νά­σιο Θε­ο­χα­ρό­που­λο και συ­ζή­τη­σαν θέ­μα­τα α­γρο­τι­κού εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

Ει­δι­κό­τε­ρα μί­λη­σαν για τα θέ­μα­τα της νέ­ας Κοι­νής Α­γρο­τι­κής Πο­λι­τι­κής και τη Νέ­α Προ­γραμ­μα­τι­κή Πε­ρί­ο­δο 2014 – 2020.

Συμ­φώ­νη­σαν τέ­λος να συ­νε­χί­σουν την πο­λύ κα­λή συ­νερ­γα­σί­α που ξε­κί­νη­σαν τον προ­η­γού­με­νο χρό­νο με στό­χο την προ­ώ­θη­ση των α­να­πτυ­ξια­κών ζη­τη­μά­των του Ν. Μεσ­ση­νί­ας και της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου.