Συνάντηση Καφαντάρη με την αποστολή Σουηδών για το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον Κωστή Τσικλητήρα

 

KAFANTARIS0


Η α­πο­στο­λή των Σου­η­δών κι­νη­μα­το­γρα­φι­στών και εκ­προ­σώ­πων του φο­ρέ­α προ­ώ­θη­σης του α­θλη­τι­σμού της Σου­η­δί­ας ε­πι­σκέ­φτη­καν και πα­ρέ­μει­ναν στην Πύ­λο για τρεις η­μέ­ρες προ­κει­μέ­νου να γνω­ρί­σουν την πό­λη που γεν­νή­θη­κε και με­γά­λω­σε ο σπου­δαί­ος Έλ­λη­νας α­θλη­τής Κω­στής Τσι­κλη­τή­ρας.

Ο πα­ρα­γω­γός και κι­νη­μα­το­γρα­φι­στής Jens Lind, ο ο­ποί­ος έ­χει κερ­δί­σει πολ­λά βρα­βεί­α για τα ντο­κι­μαν­τέρ του, συγ­κέν­τρω­σε το α­πα­ραί­τη­το υ­λι­κό για να συν­θέ­σει το νέ­ο του δη­μι­ούρ­γη­μα α­φι­ε­ρω­μέ­νο στον Κω­στή Τσι­κλη­τή­ρα και το με­γα­λεί­ο του ελ­λη­νι­κού α­θλη­τι­σμού.

Στην α­πο­στο­λή συμ­με­τεί­χαν ο Πρό­ε­δρος του Σου­η­δι­κού Φο­ρέ­α για την Προ­ώ­θη­ση του Α­θλη­τι­σμού (SCIF) κ. Ulf Longuist, o κ. Bo Tovland τα­μί­ας του ί­διου φο­ρέ­α και Πρό­ε­δρος Παγ­κο­σμί­ων Πρω­τα­θλη­μά­των Χό­κε­ϊ, ο κ. Christer Lignell μέ­λος του συμ­βου­λί­ου του SCIF, η κα Kerstin Bodin γραμ­μα­τέ­ας του SCIF, ο ι­στο­ρι­κός και συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλί­ου “Guidance to the Sunshine Olympics” Ake Jonsson, ο Bo Pettersson και η κα Gunilla Lyden.

Ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης συ­νάν­τη­σε τη σου­η­δι­κή α­πο­στο­λή προ­κει­μέ­νου να τους υ­πο­δε­χτεί και ε­πί­ση­μα στο Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος αλ­λά και να τους γνω­ρί­σει προ­σω­πι­κά. Αρ­χι­κά ο Δή­μαρ­χος κα­λω­σό­ρι­σε τους προ­σκε­κλη­μέ­νους στον ι­στο­ρι­κό Δή­μο μας, πα­τρί­δα του χρυ­σού ο­λυμ­πι­ο­νί­κη Κω­στή Τσι­κλη­τή­ρα ε­νη­με­ρώ­νον­τάς τους για τη μα­κρό­χρο­νη και α­δι­ά­λει­πτη ι­στο­ρι­κή πα­ρου­σί­α του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος στο πέ­ρα­σμα των αι­ώ­νων, τα ση­μαν­τι­κά ι­στο­ρι­κά και αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α της πε­ρι­ο­χής, τις μο­να­δι­κές πα­ρα­λί­ες και τις α­να­κη­ρυγ­μέ­νες φυ­σι­κού κά­λους πε­ρι­ο­χές του Δή­μου, τα ε­κλε­κτά το­πι­κά προ­ϊ­όν­τα αλ­λά κυ­ρί­ως τους φι­λι­κούς και φι­λό­ξε­νους κα­τοί­κους.

Ο Πρό­ε­δρος του SCIF εκ­προ­σω­πών­τας τα μέ­λη της α­πο­στο­λής προ­σέ­φε­ρε στο Δή­μαρ­χο α­να­μνη­στι­κά δώ­ρα α­να­φε­ρό­με­να στην Ο­λυμ­πιά­δα του 2012 και τον ά­θλο του Κω­στή Τσι­κλη­τή­ρα. Στη συ­νάν­τη­ση αυ­τή ε­πι­βε­βαι­ώ­θη­καν οι ά­ρι­στες σχέ­σεις α­νά­με­σα στο Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος και την Στοκ­χόλ­μη αλ­λά και η στε­νή ελ­λη­νο­σου­η­δι­κή φι­λί­α. Οι κα­λε­σμέ­νοι του Δή­μου δή­λω­σαν εν­θου­σι­α­σμέ­νοι α­πό την Πύ­λο και την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή, κα­θώς αρ­κε­τοί α­πό αυ­τούς την ε­πι­σκέ­πτον­ταν για πρώ­τη φο­ρά και δεν έ­κρυ­ψαν την ε­πι­θυ­μί­α τους να ε­πι­στρέ­ψουν σύν­το­μα.

Ο Δή­μαρ­χος κ. Κα­φαν­τά­ρης τους προ­σέ­φε­ρε α­να­μνη­στι­κά δώ­ρα και τους ευ­χα­ρί­στη­σε ι­δι­αι­τέ­ρως, κα­θώς ο Jens Lind, κα­τέ­λη­ξε στην ε­πι­λο­γή του Κω­στή Τσι­κλη­τή­ρα α­νά­με­σα α­πό πέν­τε α­κό­μα σπου­δαί­ους ο­λυμ­πι­ο­νί­κες παγ­κο­σμί­ου φή­μης. Ο κ. Lind εί­ναι αυ­τός που ε­τοί­μα­σε και το ει­δι­κό α­φι­έ­ρω­μα στον Πύ­λιο ο­λυμ­πι­ο­νί­κη και το ο­ποί­ο πα­ρου­σι­ά­στη­κε τον πε­ρα­σμέ­νο Ι­ού­νιο στη Στοκ­χόλ­μη, στις ε­ορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις για τη συμ­πλή­ρω­ση 100 ε­τών α­πό την Ο­λυμ­πιά­δα του 1912.

Φυ­σι­κά, η ε­πί­σκε­ψη αυ­τή ο­φεί­λε­ται και στη συμ­βο­λή του Προ­έ­δρου της Δι­α­δη­μο­τι­κής Ε­πι­τρο­πής Του­ρι­σμού κ. Θα­νά­ση Ψα­ρού­λη, ο  ο­ποί­ος ερ­γά­ζε­ται για την προ­βο­λή της Μεσ­ση­νί­ας στη Σου­η­δί­α και συμ­βάλ­λει τα μέ­γι­στα στην προ­ώ­θη­ση και α­νά­δει­ξη του νο­μού στις σκαν­δι­να­βι­κές χώ­ρες. Ο Δή­μαρ­χος κ. Κα­φαν­τά­ρης δεν πα­ρέ­λει­ψε να τον ευ­χα­ρι­στή­σει και να ε­ξά­ρει το έρ­γο του.