Συνάντηση Π. Αλευρά, με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Π. Κατσίβελα, του Διοικητή του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γ. Μπέζο

 

aleuras45


Συ­νάν­τη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σή­με­ρα στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Μεσ­ση­νί­ας πα­ρου­σί­α του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας Π. Α­λευ­ρά, του Δι­οι­κη­τή της 6ης ΥΠΕ Π. Κα­τσί­βε­λα, του Δι­οι­κη­τή του Νο­σο­κο­μεί­ου Μεσ­ση­νί­ας Γ. Μπέ­ζο και των στε­λε­χών των αν­τί­στοι­χων τε­χνι­κών υ­πη­ρε­σι­ών για τις υ­πο­δο­μές υ­γεί­ας στο Νο­μό Μεσ­ση­νί­ας.

Ει­δι­κό­τε­ρα έ­γι­νε μί­α ου­σι­α­στι­κή α­να­σκό­πη­ση για ό­λα τα εν­ταγ­μέ­να έρ­γα στο ΕΣΠΑ-ΔΕΠΙΝ Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου και εκ­φρά­στη­κε η κοι­νή ι­κα­νο­ποί­η­ση για την πο­ρεί­α και την ε­ξέ­λι­ξή τους.

Ταυ­τό­χρο­να συ­ζη­τή­θη­κε ο συν­το­νι­σμός που θα πρέ­πει να υ­πάρ­ξει προ­κει­μέ­νου στο ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα να ω­ρι­μά­σουν και να εν­τα­χθεί στο ΕΣΠΑ η κτι­ρια­κή, η­λε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κή και ε­νερ­γεια­κή α­να­βάθ­μι­ση του ΚΥ Γαρ­γα­λιά­νων.

Στην συ­νάν­τη­ση ο Δι­οι­κη­τής της 6ης ΥΠΕ κ. Κα­τσί­βε­λας ε­ξέ­φρα­σε την ι­κα­νο­ποί­η­σή του για την δυ­να­τό­τη­τα α­πορ­ρό­φη­σης των κοι­νο­τι­κών πό­ρων στις δο­μές Υ­γεί­ας που πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στη Μεσ­ση­νί­α και α­να­κοί­νω­σε ό­τι εν­τός των ε­πο­μέ­νων η­με­ρών ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται και η έν­τα­ξη των πα­ρα­κά­τω τρι­ών νέ­ων έρ­γων συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2.111.807,20 €.

Α­να­λυ­τι­κά:

1) Συγ­κρό­τη­μα πα­ρα­γω­γής ο­ξυ­γό­νου, Π/Υ 558.400,00 €

2) Κα­τα­σκευ­ή Πε­ρι­φε­ρεια­κού Ι­α­τρεί­ου Πρω­το­βάθ­μιας εν­τός οι­κι­σμού Πε­τα­λι­δί­ου του Δή­μου Μεσ­σή­νης, Π/Υ 307.000 €

3) Α­να­δι­αρ­ρύθ­μι­ση Ι­σο­γεί­ου του κτι­ρί­ου των Ε­ξω­τε­ρι­κών Ι­α­τρεί­ων-Δι­οί­κη­σης του Νο­σο­κο­μεί­ου-Κέν­τρου Υ­γεί­ας Κυ­πα­ρισ­σί­ας, Π/Υ 1.246.407,20 €