Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία του Κάστρου Κορώνης

 

kafantaris21


Σή­με­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο δη­μο­τι­κό κα­τά­στη­μα της Κο­ρώ­νης, συ­νε­δρί­α­ση της κοι­νής ε­πι­τρο­πής πα­ρα­κο­λού­θη­σης της Προ­γραμ­μα­τι­κής Σύμ­βα­σης, η ο­ποί­α υ­πο­γρά­φη­κε στις 15/5/2013 α­νά­με­σα στο Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού και Α­θλη­τι­σμού, την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου και το Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος για τη λή­ψη ά­με­σων μέ­τρων προ­στα­σί­ας και δι­ά­σω­σης του Κά­στρου Κο­ρώ­νης.

Στη συ­νε­δρί­α­ση, υ­πό την Προ­ε­δρεί­α του Δη­μάρ­χου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Δη­μή­τρη Κα­φαν­τά­ρη συμ­με­τεί­χαν ο Προ­ϊ­στά­με­νος της Δι­εύ­θυν­σης Α­να­στή­λω­σης Βυ­ζαν­τι­νών και Με­τα­βυ­ζαν­τι­νών Μνη­μεί­ων Θε­μι­στο­κλής Βλα­χού­λης, ο Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Γι­ώρ­γος Μπα­κού­ρος, η Αν­τι­δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Πε­λα­γί­α Λευ­τά­κη, η Προ­ϊ­στα­μέ­νη της Ε­φο­ρεί­ας Ε­να­λί­ων Αρ­χαι­ο­τή­των κα Αγ­γε­λι­κή Σί­μω­σι και η Α­να­πλη­ρώ­τρια Προ­ϊ­στα­μέ­νη της 26ης Ε­φο­ρεί­ας Βυ­ζαν­τι­νών Αρ­χαι­ο­τή­των κα Ευ­αγ­γε­λί­α Μη­λί­τση.

Το θέ­μα της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σας συ­νε­δρί­α­σης ή­ταν η πα­ρα­κο­λού­θη­ση και ο­λο­κλή­ρω­ση των ερ­γα­σι­ών κα­θώς και η πι­στο­ποί­η­ση της υ­λο­ποί­η­σης του φυ­σι­κού και οι­κο­νο­μι­κού αν­τι­κει­μέ­νου σύμ­φω­να με τους ό­ρους της Προ­γραμ­μα­τι­κής Σύμ­βα­σης. Συγ­κε­κρι­μέ­να, πα­ρου­σι­ά­στη­καν τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση των ε­ρευ­νη­τι­κών ε­πί τό­που ερ­γα­σι­ών και την ε­φαρ­μο­γή ά­με­σων μέ­τρων προ­στα­σί­ας του πρα­νούς της πα­ρά­κτιας ζώ­νης του βό­ρει­ου πρα­νούς του Κά­στρου Κο­ρώ­νης. Ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η ε­κτέ­λε­ση δειγ­μα­το­λη­ψι­ών και ερ­γα­σι­ών κα­τα­γρα­φής και ερ­μη­νεί­ας της πα­θο­λο­γί­ας των βρα­χω­δών πρα­νών στη νό­τια πλευ­ρά κα­θώς ε­πί­σης οι ερ­γα­σι­ών ψη­φια­κής σά­ρω­σης με Laser scanner της πα­ρά­κτιας ζώ­νης και των πρα­νών του Κά­στρου Κο­ρώ­νης. Ε­πι­πλέ­ον έ­γι­νε λε­πτο­με­ρής πα­ρου­σί­α­ση της με­λέ­της η ο­ποί­α έ­χει ή­δη κα­τα­τε­θεί και εγ­κρι­θεί και πλέ­ον εκ­κρε­μεί η η­με­ρο­μη­νί­α δη­μο­πρά­τη­σης της.

Οι ερ­γα­σί­ες συ­νε­χί­ζον­ται, προ­κει­μέ­νου να αν­τι­με­τω­πι­στεί συ­νο­λι­κά το θέ­μα της προ­στα­σί­ας και δι­ά­σω­σης του ση­μαν­τι­κού αυ­τού αρ­χαι­ο­λο­γι­κού μνη­μεί­ου. Οι ε­νέρ­γει­ες και οι πι­έ­σεις α­πό την πλευ­ρά της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής κα­θώς και οι ε­πι­ση­μάν­σεις του Δη­μάρ­χου προ­σω­πι­κά για την ά­με­ση α­νάγ­κη λή­ψης μέ­τρων, ο­δή­γη­σαν στη θε­τι­κή αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη. Το Κά­στρο της Κο­ρώ­νης, ζων­τα­νό στοι­χεί­ο της πό­λης και ση­μαν­τι­κό­τα­το δείγ­μα αρ­χι­τε­κτο­νι­κής της συγ­κε­κρι­μέ­νης πε­ρι­ό­δου αν­τι­με­τω­πί­ζε­ται πλέ­ον με τη δέ­ου­σα προ­σο­χή.

Ο Δή­μαρ­χος εκ­προ­σω­πών­τας το σύ­νο­λο του Δή­μου και των πο­λι­τών εκ­φρά­ζει για μια α­κό­μα φο­ρά τις δη­μό­σι­ες ευ­χα­ρι­στί­ες του α­πέ­ναν­τι στον Πρω­θυ­πουρ­γό Αν­τώ­νη Σα­μα­ρά, κα­θώς, κα­τό­πιν των δι­κών του ο­δη­γι­ών οι Υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου κι­νή­θη­καν ά­με­σα και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά. Φυ­σι­κά, η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή ευ­χα­ρι­στεί ό­λους τους εμ­πλε­κό­με­νους φο­ρείς για την ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α, η ο­ποί­α εί­ναι βέ­βαι­ο ό­τι θα συ­νε­χι­στεί και στο μέλ­λον.