Συνεχίζει να πληρώνει παλιές «αμαρτίες» ο Δήμος Τριφυλίας – Διαταγή πληρωμής απο σύμβαση έργου ύψους 16.262,84€

a3c5d74c4c3ccc5b369bf01a607a4338_L


Η απαίτηση της αιτούσας εταιρίας στηρίζεται στην αριθ. 33744/22-12-2011 Σύμβαση μεταξύ της αιτούσας και του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την επικαιροποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας, τύπου Α΄και Β΄, του Δήμου Τριφυλίας.

Τελειωμό δεν έχουν οι οφειλές του Δήμου Τριφυλίας από παλαιότερα έτη καθώς μια ακόμη Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Τριφυλίας καλείται να καταβάλει το ποσό των 16.262,84€ προς την εταιρία «ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ιστορικό της αριθ. 8/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, ο Δήμος Τριφυλίας πρέπει να καταβάλλει στην αιτούσα εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» το ποσό των 12.177,00 € για κεφάλαιο, το ποσό των 3.513,84 € για νόμιμους τόκους, το ποσό των 286,00€ για δικαστική δαπάνη και το ποσό των 286,00€ για λήψη απογράφου, σύνταξη επιταγής κι έξοδα επίδοσης, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της επιταγής, μέχρι εξοφλήσεως.

Η απαίτηση της αιτούσας εταιρίας στηρίζεται στην αριθ. 33744/22-12-2011 Σύμβαση μεταξύ της αιτούσας και του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την επικαιροποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας, τύπου Α΄και Β΄, του Δήμου Τριφυλίας. Η εν λόγω εταιρία αφού περάτωσε εμπρόθεσμα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καταθέτοντας στο Δήμο τα τρία πακέτα εργασίας – παραδοτέα Π1, Π2, Π3 (άρθρο 3.2 της σύμβασης), τα οποία παρελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν αρμοδίως, εξέδωσε το αριθ.2659/04-05-2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί, καθώς δεν υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής ή άλλο σχετικό έγγραφο.

 Με την από 12-01-2015 αίτησή της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, η εταιρία «ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 12.177,00€, νομιμοτόκως. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η αριθ.8/2017 Διαταγή Πληρωμής, βάσει της οποίας ο Δήμος Τριφυλίας υποχρεούται στην καταβολή του ανωτέρω ποσού, νομιμοτόκως από την επομένη της 30ης ημέρας από την έκδοση του αριθ.2659/04-05-2012 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ήτοι από 04-06-2012 και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της αιτούσας, καθώς και στην καταβολή ποσού 286,00€ για δικαστικά έξοδα έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

Σύμφωνα και με την από 14-06-2017 γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του Δήμου Τριφυλίας, επειδή δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο ή στοιχείο στο οποίο να διατυπώνονται επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις επί του παραδοτέου υλικού ή να προβάλλονται λόγοι περί μη πληρωμής της απαίτησης της αιτούσας οι οποίοι θα οδηγούσαν σε αποδοχή μίας ενδεχόμενης ανακοπής, η οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω άσκησης ανακοπής κατά της ως διαταγής πληρωμής θα είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή επιπλέον τόκων και  άρα την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων (ανακοπή) κατά της αριθ. 8/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας. Έτσι, θα καταβάλει ο Δήμος Τριφυλίας προς την εταιρία «ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το ποσό των 12.177,00 € για κεφάλαιο, το ποσό των 3.513,84 € για νόμιμους τόκους, το ποσό των 286,00€ για δικαστική δαπάνη και το ποσό των 286,00€ για λήψη απογράφου, σύνταξη επιταγής κι έξοδα επίδοσης, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της επιταγής, μέχρι εξοφλήσεως, σε εκτέλεση της αριθ. 8/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας.