Σύσκεψη για τα κουνούπια

 

kounoupi


Στο πλαί­σιο της προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης για την υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου «Ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα κα­τα­πο­λέ­μη­σης κου­νου­πι­ών στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου με πε­δί­ο ε­φαρ­μο­γής ε­πι­λεγ­μέ­νες πε­ρι­ο­χές του φυ­σι­κού πε­ρι­α­στι­κού α­γρο­τι­κού και α­στι­κού συ­στή­μα­τος Δή­μων της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Μεσ­ση­νί­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου», η Π. Ε. Μεσ­ση­νί­ας δι­ορ­γα­νώ­νει συ­νε­δρί­α­ση της Κοι­νής Ε­πι­τρο­πής Πα­ρα­κο­λού­θη­σης της Προ­γραμ­μα­τι­κής Σύμ­βα­σης την Τε­τάρ­τη 30 Ο­κτω­βρί­ου στις 12.00 στην αί­θου­σα «Πα­να­γι­ώ­της Φω­τέ­ας» του 4ου ο­ρό­φου του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου υ­πό την προ­ε­δρί­α του Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά.

Έ­χουν προ­σκλη­θεί τα μέ­λη της κοι­νής ε­πι­τρο­πής πα­ρα­κο­λού­θη­σης, τα μέ­λη της ε­πι­στη­μο­νι­κής ο­μά­δας έρ­γου, οι υ­πεύ­θυ­νοι υ­πάλ­λη­λοι των υ­πευ­θύ­νων υ­πη­ρε­σι­ών των Δή­μων κα­θώς και η α­νά­δο­χος ε­ται­ρεί­α «Α­πο­λυ­μαν­τι­κή ΑΕΤΕ».