Σύσκεψη για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στη Μεσσηνία τις Κυριακές

 

katastimata-emporika-kyriakes-660_4


Αύ­ριο, Τε­τάρ­τη Ο­κτω­βρί­ου στις 12:00, θα  πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σύ­σκε­ψη υ­πό την προ­ε­δρί­α του Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά, με αν­τι­κεί­με­νο τη ε­ξέ­τα­ση και  εκ­δή­λω­ση ε­πι­θυ­μί­ας για την προ­αι­ρε­τι­κή λει­τουρ­γί­α των εμ­πο­ρι­κών κα­τα­στη­μά­των στη Μεσ­ση­νί­α τις Κυ­ρια­κές.

Στην εν λό­γω σύ­σκε­ψη έ­χουν κλη­θεί να με­τέ­χουν ο Πρό­ε­δρος του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας, ο Πρό­ε­δρος της Ο­μο­σπον­δί­ας Ε­παγ­γελ­μα­τι­κών & Βι­ο­τε­χνι­κών Ε­νώ­σε­ων & Σω­μα­τεί­ων Κα­λα­μά­τας & Ν. Μεσ­ση­νί­ας, οι Πρό­ε­δροι των Ερ­γα­τι­κών Κέν­τρων Κα­λα­μά­τας και Τρι­φυ­λί­ας, οι Πρό­ε­δροι των Εμ­πο­ρι­κών Συλ­λό­γων του Νο­μού, κα­θώς και Πρό­ε­δροι Το­πι­κών Κοι­νο­τή­των.