Τεχνικό Ασφαλείας απέκτησε ο Δήμος Τριφυλίας

198766


Υπογράφτηκε προχθές η σύμβαση για 12 μήνες και ανέλαβε καθήκοντα ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Τριφυλίας Βασίλειος Νίτσος.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/02.06.2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» οι Ο.Τ.Α. στους οποίους απασχολούνται πενήντα (50) και άνω εργαζόμενοι, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο Τριφυλίας ξεπερνούν τους πενήντα (50), είναι υποχρεωτική η απασχόληση τεχνικού ασφαλείας.

Η επιλογή έγινε μέσα από διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.190,73 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2017 – 2018.

Το αντικείμενο της απασχόλησής του Τεχνικού Ασφαλέιας, όπως προσδιορίζεται στην σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι να μεριμνά για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και της ασφάλειας των εργαζομένων, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.