Τους λαθρομετανάστες στη Μεθώνη επισκέφθηκε ο Παναγιώτης Αλευράς

 

aleuras50


Τους λα­θρο­με­τα­νά­στες που φι­λο­ξε­νούν­ται στη Με­θώ­νη ε­πι­σκέ­φθη­κε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς και εί­χε συ­νερ­γα­σί­α με τους Αν­τι­δη­μάρ­χους Πύ­λου – Νέ­στο­ρος, τον λι­με­νάρ­χη Πύ­λου πλω­τάρ­χη Αρ­γύ­ρη Σμυρ­νή και λοι­πούς φο­ρείς, ώ­στε η ε­κεί πα­ρα­μο­νή τους να εί­ναι αν­θρώ­πι­νη.

Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί­σης α­πό την Α­στυ­νο­μί­α ό­τι ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η α­να­κρι­τι­κή δι­α­δι­κα­σί­α και σύν­το­μα θ’ α­να­χω­ρή­σουν α­πό τη Με­θώ­νη, ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό τη νο­μο­θε­σί­α.