Το Σωματείο εργαζομένων του Γ. Ν. Καλαμάτας καταγγέλλει για «Μαύ­ρη» κι α­δή­λω­τη ερ­γα­σί­α!

 

5ab795b9047cdfea883840ba839add90_L


Για «Μαύ­ρη» κι α­δή­λω­τη ερ­γα­σί­α α­κό­μα και στο δη­μό­σιο νο­σο­κο­μεί­ο κά­νει λό­γο το Σω­μα­τεί­ο ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Το Σω­μα­τεί­ο ερ­γα­ζο­μέ­νων του Γ. Ν. Κα­λα­μά­τας κα­ταγ­γέλ­λει την δι­οί­κη­σης για την έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού ό­λων των κα­τη­γο­ρι­ών, με α­να­κοί­νω­ση που ε­ξέ­δω­σε. Ε­πί­σης το σω­μα­τεί­ο κα­ταγ­γέλ­λει ό­τι α­κό­μα και στο δη­μό­σιο νο­σο­κο­μεί­ο αν­θεί η «Μαύ­ρη» κι α­δή­λω­τη ερ­γα­σί­α.

Συγ­κε­κρι­μέ­να η α­να­κοί­νω­ση του Σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων του Γ. Ν. Κα­λα­μά­τας εί­ναι η ε­ξής:

 «Το Σω­μα­τεί­ο ερ­γα­ζο­μέ­νων του Γε­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας κα­ταγ­γέλ­λει τις πρα­κτι­κές της δι­οί­κη­σης του ι­δρύ­μα­τος στην αν­τι­με­τώ­πι­ση σο­βα­ρών ζη­τη­μά­των λει­τουρ­γί­ας του Νο­σο­κο­μεί­ου ό­πως εί­ναι κι αυ­τό της έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού ό­λων των κα­τη­γο­ρι­ών. Έ­χου­με ε­πα­νει­λημ­μέ­νως α­να­δεί­ξει τις ελ­λεί­ψεις σε νο­ση­λευ­τι­κό και βο­η­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό σχε­δόν σ ό­λα τα τμή­μα­τα και τις κλι­νι­κές του νο­σο­κο­μεί­ου. Η δι­οί­κη­ση του νο­σο­κο­μεί­ου ό­λο αυ­τό το δι­ά­στη­μα δι­α­τυμ­πα­νί­ζει την «πρό­τυ­πη» λει­τουρ­γί­α του νο­σο­κο­μεί­ου και σκο­πί­μως α­πο­κρύ­πτει την πραγ­μα­τι­κή δρα­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση στην ο­ποί­α έ­χει πε­ρι­έλ­θει το νο­σο­κο­μεί­ο της πό­λης. Οι ελ­λεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό μέ­ρα με τη μέ­ρα δι­ογ­κώ­νον­ται κα­θι­στών­τας α­δύ­να­τη την ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη φρον­τί­δα των α­σθε­νών. Έ­να πα­ρά­δειγ­μα αυ­τών των ελ­λεί­ψε­ων εί­ναι και η κα­τά­στα­ση με τους τραυ­μα­τι­ο­φο­ρείς που έ­χουν α­πο­μεί­νει στο Νο­σο­κο­μεί­ο. Ι­δι­αί­τε­ρα στο χώ­ρο των ε­πει­γόν­των η κα­τά­στα­ση εί­ναι έν­το­νη κα­θώς 2-3 τραυ­μα­τι­ο­φο­ρείς κα­λούν­ται ν αν­τα­πε­ξέλ­θουν στο φόρ­το ερ­γα­σί­ας τό­σο των έ­κτα­κτων πε­ρι­στα­τι­κών αλ­λά και στις α­νάγ­κες των κλι­νι­κών, κα­θώς κα­τά τις α­πο­γευ­μα­τι­νές και νυ­κτε­ρι­νές ώ­ρες κα­μί­α κλι­νι­κή και τμή­μα δεν δι­α­θέ­τει τραυ­μα­τι­ο­φο­ρέ­α. Ι­δι­αί­τε­ρα τις νυ­κτε­ρι­νές ώ­ρες 2 τραυ­μα­τι­ο­φο­ρείς κα­λούν­ται να κα­λύ­ψουν ο­λό­κλη­ρο το νο­σο­κο­μεί­ο. Σε προ­η­γού­με­νες μας α­να­κοι­νώ­σεις έ­χου­με θί­ξει το ζή­τη­μα του ω­ρα­ρί­ου ερ­γα­σί­ας το ο­ποί­ο κα­τα­πα­τεί­ται κα­θη­με­ρι­νά μ ε­ξαν­τλη­τι­κά και πα­ρά­νο­μα ω­ρά­ρια, ο­φει­λό­με­να ρε­πό και ά­δει­ες. Μπρο­στά σ αυ­τήν την κα­τά­στα­ση η δι­οί­κη­ση του νο­σο­κο­μεί­ου αν­τί να α­παι­τή­σει απ την η­γε­σί­α του Υ­πουρ­γεί­ου Υ­γεί­ας την ά­με­ση πρόσ­λη­ψη μό­νι­μου και ει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού προ­κλη­τι­κά προ­χώ­ρη­σε στην πρόσ­λη­ψη μέ­σω ι­δι­ω­τι­κής ε­ται­ρεί­ας τραυ­μα­τι­ο­φο­ρέ­ων με μι­σθούς 400 ευ­ρώ κι α­να­σφά­λι­στους, υ­πό τον μαν­δύ­α του «ε­θε­λον­τι­σμού», προ­φα­σι­ζό­με­νη τα σο­βα­ρά κε­νά και τις ελ­λεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και στη συγ­κε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση την έλ­λει­ψη τραυ­μα­τι­ο­φο­ρέ­ων .

ΜΑΥΡΗ ΚΙ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συγ­κε­κρι­μέ­να, η ε­ται­ρεί­α ΚΛΕΟΣ Α.Ε. η ο­ποί­α δρα­στη­ρι­ο­ποι­εί­ται με­τα­ξύ άλ­λων και στο χώ­ρο της Υ­γεί­ας, πραγ­μα­το­ποι­εί δω­ρε­ές στα νο­σο­κο­μεί­α της χώ­ρας μη­χα­νο­γρα­φι­κού υ­λι­κού και ι­μα­τι­σμού αλ­λά κι «ε­θε­λον­τών» τραυ­μα­τι­ο­φο­ρέ­ων, στο­χεύ­ον­τας προ­φα­νώς στην ευ­νο­ϊ­κό­τε­ρη αν­τι­με­τώ­πι­ση σε δι­α­γω­νι­σμούς προ­μη­θει­ών αλ­λά και στην δι­είσ­δυ­ση απ την πί­σω πόρ­τα στα νο­σο­κο­μεί­α της χω­ράς νοι­κι­ά­ζον­τας φτη­νούς, α­να­σφά­λι­στους ερ­γα­ζό­με­νους. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι αυ­τοί κα­λούν­ται αρ­χι­κά να δη­λώ­σουν «ε­θε­λον­τές» κι η ε­ται­ρεί­α μέ­σω δω­ρε­άς τους α­μεί­βει με το πό­σο των 400 ευ­ρώ, έ­να «χαρ­τζι­λί­κι στις δύ­σκο­λες μέ­ρες που ζού­με» ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­να­φέ­ρει ο ί­διος ο δι­οι­κη­τής του Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας. Πρό­κει­ται για την πιο σκλη­ρή μορ­φή εκ­με­τάλ­λευ­σης, δου­λεμ­πο­ρι­κή σχέ­ση με­τα­ξύ νο­σο­κο­μεί­ου και ι­δι­ω­τι­κής ε­ται­ρεί­ας, κα­θώς εκ­με­ταλ­λεύ­ον­ται την α­νάγ­κη και την α­νέ­χεια την ο­ποί­α βι­ώ­νουν οι νέ­οι, ά­νερ­γοι, προ­κει­μέ­νου α­φε­νός να μπα­λώ­σουν τρύ­πες στα τρα­γι­κά κε­νά που υ­πάρ­χουν σ έμ­ψυ­χο δυ­να­μι­κό στα νο­σο­κο­μεί­α, απ την άλ­λη προ­ε­τοι­μά­ζουν το έ­δα­φος για το ερ­γα­σια­κό μέλ­λον που ε­πι­φυ­λάσ­σουν για την ερ­γα­σί­α στο Δη­μό­σιο σε συν­δυα­σμό με την δι­α­θε­σι­μό­τη­τα-α­πο­λύ­σεις.

Η συγ­κε­κρι­μέ­νη πρα­κτι­κή έ­χει ε­πα­να­λη­φθεί στο πα­ρελ­θόν κι έ­χει κα­ταγ­γελ­θεί κι απ την ΠΟΕΔΗΝ με κοι­νο­ποί­η­ση στον Υ­πουρ­γό Υ­γεί­ας την 5/7/2013. Πρό­κει­ται λοι­πόν για μια κα­τά­στα­ση με­θο­δευ­μέ­νη που στο μέλ­λον μπο­ρεί ν α­πο­τε­λέ­σει το νέ­ο μον­τέ­λο ερ­γα­σί­ας στο Δη­μό­σιο. Ή­δη βι­ώ­νου­με την ι­δι­ω­τι­κο­ποί­η­ση τμη­μά­των του νο­σο­κο­μεί­ου ό­πως η κα­θα­ρι­ό­τη­τα κι η φύ­λα­ξη και την πα­ρά­δο­ση τους στους ι­δι­ώ­τες , μ ερ­γα­ζό­με­νους μ ευ­έ­λι­κτα ω­ρά­ρια, η­μι­α­πα­σχό­λη­ση, α­να­σφά­λι­στους και με μι­σθούς πεί­νας.

Μπρο­στά σ ό­λα αυ­τά κα­λού­με τους ερ­γα­ζό­με­νους του Νο­σο­κο­μεί­ου να αν­τι­στα­θούν στην αν­τερ­γα­τι­κή λαί­λα­πα. Μέ­σα απ την ορ­γα­νω­μέ­νη πά­λη να δι­εκ­δι­κή­σου­με:

Ά­με­ση πρόσ­λη­ψη μό­νι­μου προ­σω­πι­κού με πλή­ρη ερ­γα­σια­κά δι­και­ώ­μα­τα.

Ε­νια­ίο, κα­θο­λι­κό, α­πο­κλει­στι­κά δη­μό­σιο και δω­ρε­άν σύ­στη­μα υ­γεί­α- πρό­νοι­ας με πλή­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και τους ερ­γο­δό­τες. Να κα­ταρ­γη­θεί η ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην Υ­γεί­α.

Ό­λοι μα­ζι­κά συμ­με­τέ­χου­με στην Πα­νελ­λα­δι­κή Α­περ­γί­α την Τε­τάρ­τη 6 Νο­εμ­βρί­ου.»