Το ΤΕΙ Πελοποννήσου διοργανώνει το 26ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ, με τίτλο «Η παραγωγή των οπωροκηπευτικών ως μοχλός εξόδου από την οικονομική κρίση»

 

1091101


Η Ελ­λη­νι­κή Ε­ται­ρεί­α της Ε­πι­στή­μης των Ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κών (ΕΕΕΟ) και η Σχο­λή Τε­χνο­λο­γί­ας Γε­ω­πο­νί­ας, Τρο­φί­μων και Δι­α­τρο­φής του ΤΕΙ Πε­λο­πον­νή­σου (πρώ­ην ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας) δι­ορ­γα­νώ­νουν το 26ο Συ­νέ­δριο της ΕΕΕΟ, με τί­τλο «Η πα­ρα­γω­γή των ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κών ως μο­χλός ε­ξό­δου α­πό την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση».

Το Συ­νέ­δριο τε­λεί υ­πό την αι­γί­δα του Υ­πουρ­γεί­ου Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Κα­λα­μά­τα α­πό 15 έ­ως 18 Ο­κτω­βρί­ου, στο ξε­νο­δο­χεί­ο Elite. Οι ερ­γα­σί­ες του θα α­νοί­ξουν στις 9.30 της 15ης Ο­κτω­βρί­ου.