Τρέχει όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο Κακοπέτρι – Βαλύρας – Αρχαίας Μεσσήνης ο Δήμος Μεσσήνης

 

dimarxeio-messinis3


Με­τά την α­πό­φα­ση του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης, με την ο­ποί­α γί­νε­ται δε­κτή η προ­σφυ­γή του μει­ο­δό­τη στο δι­α­γω­νι­σμό του έρ­γου: «Βελ­τί­ω­ση δρό­μου Κα­κο­πέ­τρι έ­ως δι­α­σταύ­ρω­ση ο­δού Βα­λύ­ρας –  Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης», προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 455.000,00 €, συ­ναν­τή­θη­κε σή­με­ρα ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης με τον α­νά­δο­χο του έρ­γου πα­ρου­σί­α και του Δ/ντή Τε­χνι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών του Δή­μου.

Συ­ζή­τη­σαν τη δι­α­δι­κα­σί­α που πρέ­πει να α­κο­λου­θη­θεί ώ­στε να ο­λο­κλη­ρω­θεί η δι­α­δι­κα­σί­α δη­μο­πρά­τη­σης και να ε­κτε­λε­στεί το έρ­γο. Α­πο­φα­σί­στη­κε στην ε­πό­με­νη οι­κο­νο­μι­κή ε­πι­τρο­πή να λη­φθεί η α­πό­φα­ση κα­τα­κύ­ρω­σης του α­πο­τε­λέ­σμα­τος της δη­μο­πρα­σί­ας και θα προ­χω­ρή­σει η υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης με τον α­νά­δο­χο.

Η χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου προ­έρ­χε­ται α­πό το πρό­γραμ­μα «Α­γρο­τι­κή Α­νά­πτυ­ξη της Ελ­λά­δας 2007-2013» και το φυ­σι­κό αν­τι­κεί­με­νο α­φο­ρά τη βελ­τί­ω­ση του υ­φι­στά­με­νου α­γρο­τι­κού χω­μα­τό­δρο­μου «Κα­κο­πέ­τρι έ­ως την Ι.Μ. Βουλ­κά­νου, δη­λα­δή τη δι­α­σταύ­ρω­ση με την ο­δό Βα­λύ­ρας-Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης» της το­πι­κής κοι­νό­τη­τας Βα­λύ­ρας της Δ.Ε. Ι­θώ­μης, με συ­νο­λι­κό μή­κος 2.758,78 μέ­τρα.

Θα ε­κτε­λε­στούν ερ­γα­σί­ες ο­δο­στρω­σί­ας, α­σφαλ­τό­στρω­σης, κα­τα­σκευ­ής πλευ­ρι­κής τρι­γω­νι­κής ε­πεν­δε­δυ­μέ­νης τά­φρου, τε­χνι­κά έρ­γα α­πορ­ρο­ής ομ­βρί­ων, σή­μαν­ση και το­πο­θέ­τη­σης στη­θαί­ων α­σφα­λεί­ας. Η σκο­πι­μό­τη­τα υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου σχε­τί­ζε­ται με την πυ­ρο­προ­στα­σί­α της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής, την α­σφα­λή δι­α­κί­νη­ση των α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των και την δι­ευ­κό­λυν­ση της με­τά­βα­σης των πι­στών προς και α­πό την Ι­ε­ρά Μο­νή Βουλ­κά­νου προ­ω­θών­τας έ­τσι το θρη­σκευ­τι­κό του­ρι­σμό. Η συ­νο­λι­κή προ­θε­σμί­α ε­κτέ­λε­σης του έρ­γου ο­ρί­ζε­ται, σύμ­φω­να με τα τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης σε  ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ α­πό την η­μέ­ρα υ­πο­γρα­φής της σύμ­βα­σης.