Τσακώνα: Έργα βελτιώσεις στην στροφή Αρκουδέα

 

strofi-arkoudea


Αυ­το­ψί­α πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς στη στρο­φή Αρ­κου­δέ­α που βρί­σκε­ται στο 2ο χλμ. στη 9η Ε­θνι­κή Ο­δό Τσα­κώ­να – Κα­λό Νε­ρό, με­τα­ξύ Κο­πα­να­κί­ου και Κα­λού Νε­ρού (πλη­σί­ον Βι­ο­τε­χνί­ας Αρ­κου­δέ­α) και θε­ω­ρεί­ται το πλέ­ον ε­πι­κίν­δυ­νο ση­μεί­ο του ο­δι­κού δι­κτύ­ου της Πε­λο­πον­νή­σου.

Με την ερ­γο­λα­βί­α «Συν­τή­ρη­ση ε­θνι­κού δι­κτύ­ου Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας» προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.500.000 € θα γί­νει βελ­τί­ω­ση της καμ­πυ­λό­τη­τας των κλί­σε­ων και ε­πι­κλί­σε­ων του κα­τα­στρώ­μα­τος της ο­δού στη συγ­κε­κρι­μέ­νη στρο­φή έν­θεν και έν­θεν σε μή­κος 150 m και θα δι­ευ­ρυν­θεί το μή­κος της στρο­φής με α­παλ­λο­τρί­ω­ση μέ­ρους του στέ­ρε­ου ε­δά­φους, ώ­στε να γί­νει δι­α­πλά­τυν­ση, ε­νώ θα τη­ρη­θεί η α­ναγ­καί­α ση­μα­το­δό­τη­ση.

Έ­τσι ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται έ­να έρ­γο που ή­ταν αί­τη­μα – α­παί­τη­ση πολ­λών δε­κα­ε­τι­ών.